Experimentální ověření funkčnosti protipovodňového trojitého hadicového vaku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá systémem velkoobjemových protipovodňových vaků Protex - K vyráběných firmou KOEXPRO OSTRAVA, akciová společnost. Vaky jsou tvořeny polyethylenovou tkaninou plněnou cemento-popílkovou směsí. Systém umožňuje vytvoření řady tvarových modifikací. Jednou z nich je tzv. trojče sestavené ze tří hadicových vaků o nominálním průměru 300 mm. Cílem práce bylo ověření funkčnosti tohoto vaku v jednom z hydraulických žlabů Laboratoře vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. V rámci ověření funkčnosti byla posouzena stabilita vaku při různých úrovních hladiny, byl stanoven jeho součinitel přepadu a specifický průsak vakem a pod ním na jeden jeho běžný metr. Výsledný součinitel přepadu byl porovnán s přepadovými součiniteli tvarově podobných konstrukcí. Součástí práce je porovnání protipovodňových vaků s běžným pytlováním. Dále jsou v práci prezentována naměřená a zpracovaná data v tabelární a grafické podobě.
This bachelor's thesis deals with the system of large-volume flood bags Protex - K manufactured by the company KOEXPRO OSTRAVA, joint stock company. The bags consist of polyethylene fabric filled with cement and fly ash mixture. The system enables creation of many shape modifications. One of them is the so-called triplet formed from three hose bags with the nominal diameter of 300 mm. The goal of the work was to verify functionality of this bag in one of the hydraulic troughs in the Laboratory of Water Management Research of Department of Water Structures of the Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology. To assess the functionality, the bag stability was tested with various water levels, and discharge coefficient and specific leakage per one standard meter of the bag was determined. The resulting discharge coefficient was compared with discharge coefficients of similarly shaped constructions. The work includes comparison of the flood bags with commonly used bags. Furthermore, the data obtained by measuring and processed in the tabular and graphical form are presented in the work.
Description
Citation
POŽÁROVÁ, M. Experimentální ověření funkčnosti protipovodňového trojitého hadicového vaku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO