Kompenzace jalového výkonu průmyslového odběratele

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce bylo prostudovat problematiku kompenzace jalového výkonu a následně navrhnout novou koncepci pro průmyslového odběratele. V první části jsou popsány základy kompenzace, umístění kompenzace a možné způsoby kompenzace. V závěru této části je názorný příklad paralelní kompenzace jalového výkonu. Druhá část se zabývá návrhem kompenzace jalového výkonu konkrétně pro čerpací stanici surové vody. Kompenzace byla řešena jak na nízké hladině napětí, tak i na vysoké hladině napětí. K výkresové dokumentaci byl použit program EPLAN Electric P8.
This thesis is focused on reactive power compensation and it suggests new conceptions for industrial customers. The first part describes the basics of compensation, location and ways of compensation. In conclusion of this part it is a good example of parallel reactive power compensation. The second part deals with the design of reactive power compensation specifically for raw water pumping station. Compensation was solved both on a low voltage level and on the high voltage level. For drawings were used program EPLAN Electric P8.
Description
Citation
HANZELKA, J. Kompenzace jalového výkonu průmyslového odběratele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Braciník, Ph.D. (člen) Ing. František Vybíralík, CSc. (člen) Ing. Petr Skala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-11
Defence
Student prezentoval bakalářskou práci na téma "Kompenzace jalového výkonu průmyslového odběratele". Předseda komise seznámil komisi s posudky oponenta a vedoucího. Student následně špatně zodpovědel otázku oponenta týkající se zlepšení zkratových poměrů. Další otázky oponenta zodpověděl správně. Doc. Blažek kladl doplňující otázky k práci. Student otázky zodpověděl s pomocí komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO