Svařování náboje míchadla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Závěrečná práce, vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie, se zabývá výrobou součásti pro práci v korozním prostředí. Byla zpracována literární studie, zabývající se danou problematikou. Na základě této studie byl navržen výrobní postup. Součást bude vyráběna z korozivzdorné oceli X5CrNi18-10, metodou svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře aktivního plynu (MAG). Pro tento návrh byl proveden experiment, ve kterém byla ověřena vhodnost materiálu, a byly zjištěny nedostatky v konstrukci součásti. Na základě výsledků experimentu byla navrhnuta úprava konstrukce. Na závěr bylo provedeno technickoekonomické hodnocení navržené výrobní metody.
Final thesis, elaborated within the bachelor study field of Manufacturing technology, describes manufacturing of component for working in corrosive environments. A literary study has been compiled describing the issue. Based on this study a manufacturing process has been designed. The component will be produced from X5CrNi18-10 stainless steel, using a gas metal arc welding technique (MAG). An experiment has been conducted for the manufacturing process design, in which the material suitability was verified, and a weakness in component construction was indentified. A construction modification was designed as a result of the experiment. In conclusion, a technical and economical evaluation of designed manufacturing process was carried out.
Description
Citation
BOČEK, M. Svařování náboje míchadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (člen) Ing. Petr Nesvadba (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
Student seznámil komisi s průběhem a výsledky zadané BP. Zodpověděl dotazy oponenta a otázky komise. Otázky komise: Jaké jsou deformace svařence? Jaký je rozdíl v tepelné vodivosti mezi uhlíkovou ocelí a austenitickou ocelí? Jak se přivařují lopatky míchadla?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO