Polyfunkční objekt

but.committeedoc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - předseda, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jan Osička - tajemník, Ing. Slávka Pobucká - tajemník, Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. - člen, Ing. Jan Perla - člen, Ing. arch. Ivana Košíčková, Ph.D. - člen, Ing. Romana Benešová - člen, Ing. Radim Smolka, Ph.D. - člen, Ing. Bohuslav Brukner - člen,cs
but.defenceStudent představil svou diplomovou práci na téma polyfunkční dům. Student odpověděl na otázky oponenta (chybné značení základů, objasnění CFA pilot, vedení drenážního systému, postup provedení HI). Otázky: Jakou máte podkladní zeminu z hlediska zakládání objektu? Postup při řešení výkopů? Bude nějak upravována pláň před betonáží pilot? Jaký je význam drenáže? Objasněte navržený obvodový plášť Je vhodně navrženo hyg. zázemí? Kde je použita vegetační střecha? Jak je řešena část střechy nad schodištěm? Řešení souvrství HI Jak je řešeno větrání garáže? Jakou plochu jste uvažoval u dimenzi střešních vtoků? Kudy vede odvodnění ploché střehy? Jakými prostory? Jsou prostupy řešeny akusticky v podhledu SDK? Jak je řešena CHÚC? Jaká je výška z hlediska PBŘ? Na základě čeho dáváte autonomní detekci a signalizace? Byly řešeny požární pásy?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrství – pozemní stavbycs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorUtíkalová, Ivanacs
dc.contributor.authorPeška, Tomášcs
dc.contributor.refereeUtíkal, Alešcs
dc.date.accessioned2022-02-08T04:57:51Z
dc.date.available2022-02-08T04:57:51Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je projektová dokumentace polyfunkčního objektu v rozsahu prováděcí dokumentace. Hlavním cílem práce je návrh dispozičního, konstrukčního a materiálového řešení doplněný o návrh požárně bezpečnostního řešení a posouzení z hlediska stavební fyziky. Polyfunkční objekt má jedno podzemní podlaží a devět nadzemních podlaží. V podzemním podlaží se nachází technické zázemí objektu a plocha pro parkování, v 1. nadzemním podlaží jsou situovány prodejní prostory, v části 2. nadzemního podlaží je situována posilovna a zbývající plochy slouží k administrativním účelům stejně tak jako celé 3. až. 9. nadzemní podlaží. Konstrukční systém je navržen jako železobetonový monolitický skelet, doplněný o ztužující železobetonové jádro. Stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové lokálně podepřené desky. Objekt je založen na základové desce, kterou vynášejí piloty. Hlavním prvkem obvodového pláště je LOP, který je tvořen sloupko-příčkovým systémem.cs
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is a project documentation of a multifunctional building within the scope of the implementing documentation. The main goal of the thesis is the design of the layout, construction and material solution, completed by design of the fire safety solutions and assessment in terms of building physics. The multifunctional building has one underground floor and nine above-ground floors. In the basement there are technical facilities of the building and a parking area, in the 1st floor there are business premises, in one part of the 2nd floor there is a gym and the remaining areas are used for administrative purposes as well as the entire 3rd to 9th floor. The construction system is designed as a reinforced concrete monolithic skeleton, completed by a reinforced concrete core. Ceiling structures are monolithic reinforced concrete locally supported slabs. The building is founded on the concrete slab placed on drilled shafts. The main element of the outer wall is curtain walling, which is made from a mullion-transom system.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationPEŠKA, T. Polyfunkční objekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other141930cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203807
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdiplomová prácecs
dc.subjectpolyfunkční objektcs
dc.subjectželezobetonový skeletcs
dc.subjectztužující jádrocs
dc.subjectželezobetonová lokálně podepřená stropní deskacs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectposilovnacs
dc.subjectprodejní prostorycs
dc.subjectadministrativní prostorycs
dc.subjectlehký obvodový plášťcs
dc.subjectsloupko-příčkový systémcs
dc.subjectmaster thesisen
dc.subjectmixed-use buildingen
dc.subjectreinforced concrete frameen
dc.subjectshear coreen
dc.subjectreinforced concrete point-supported slaben
dc.subjectflat roofen
dc.subjectgymen
dc.subjectretail spaceen
dc.subjectoffice spaceen
dc.subjectcurtain wallingen
dc.subjectColumn-partition facade systemsen
dc.titlePolyfunkční objektcs
dc.title.alternativeMultifunctional buildingen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-01-31cs
dcterms.modified2022-02-07-18:45:32cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid141930en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.02.08 05:57:51en
sync.item.modts2022.02.08 04:17:30en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.16 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
38.61 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-59217.pdf
Size:
198.47 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-59217.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-59054.pdf
Size:
197.27 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-59054.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141930.html
Size:
1.4 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141930.html
Collections