Návrh zařízení pro měření průtoku vzduchu v kanále libovolného průřezu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem závěrečné práce bylo navrhnout a sestrojit průtokoměr založený na tlakovém doiferenciálu pro měření průtoku vzduchu v uzavřené trubici konstantního průřezu. V první části je zpracována rešeršní část, která tvoří úvod do problematiky proudění a výčet komerčně používaných průtokoměrů. Praktická část se zabývá návrhem a realizací diferenčního průtokoměru a jeho porovnáním s průtokoměrem VPT-100.
The aim of the final work was to design and build a flow meter based on a pressure differential for measuring the air flow in a closed tube of constant cross section. The first part deals with the research part, which forms an introduction to the issue of flow and a list of commercially used flow meters. The practical part deals with the design and implementation of a differential flow meter and its comparison with the flow meter VPT-100.
Description
Citation
KUBĚNOVÁ, K. Návrh zařízení pro měření průtoku vzduchu v kanále libovolného průřezu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (člen) Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Je zobrazovaná hodnota výsledkem klouzavého průměru nebo se zobrazuje pouze nějaká konkrétní hodnota? Jaká je vzorkovací frekvence měření? Co rozumíte pod pojmem přenos dat? Můžete vysvětlit, jak zařízení zohledňuje průřez vzduchového kanálu a zda-li je možno provádět měření v kanálech nekruhových průřezů? Jaký je rozsah tlakového čidla? Můžete popsat sktrukturu programu realizujícího měření? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako dostatečná / E.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO