Podpora služeb reálného času v současných mobilních sítích třetí generace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na současnou třetí generaci mobilních sítí. První část popisuje standardizační vývoj 3G a mapuje postupný rozvoj 3G sítí v České republice z hlediska komerčně spuštěných technologií a přidělených frekvenčních pásem pro jednotlivé operátory působících na českém trhu. V dalších podkapitolách v první části jsou stručně přiblíženy technologie UMTS a CDMA 2000. Podkapitola CDMA 2000 stručně popisuje architekturu a fyzickou vrstvu této sítě a charakterizuje základní prvky čtyř revizí u vývojové větve CDMA 2000 1x EV-DO. Podkapitola UMTS se především zaměřuje na porovnání fyzických vrstev dvou různých přístupových technologií, a to TD-CDMA a W-CDMA. Pro zajištění lepších podmínek mobilního připojení pro provozování služeb reálného času byly implementovány nové prvky do stávajícího systému UMTS. Tyto prvky zvyšující přenosovou rychlost a snižující zpoždění jsou popsány v kapitole Technologie HSPA. Tato kapitola vybírá nejdůležitější z nich a popisuje jaké změny (řízení, architektura) musely být ve stávající UMTS architektuře provedeny. První kapitola je uzavřena technologií WiMAX. Podkapitola stručně porovnává technologii WiMAX se současnými nejperspektivnějšími buňkovými systémy a přináší kvalitativní parametry připojení této technologie. Na českém trhu jsou komerčně spuštěny tři různé technologie 3G: UMTS-FDD, UMTS-TDD a CDMA 2000. Druhá kapitola stručně srovnává 3G pokrytí všech tří českých operátorů: Telefónica O2, T-Mobile a U:fon, a po té prezentuje výsledky kvalitativních parametrů mobilních připojení příslušných 3G technologií. Testy prováděné pomocí simulačního softwaru IxChariot byly zaměřeny na proměření a porovnání parametrů propustnost, zpoždění, jitter, ztrátovost, MLR a DF. Na základě proměření těchto parametrů byly stanoveny předpoklady pro provozování VoIP a videohovorů u jednotlivých operátorů, které byly prakticky ověřeny. V poslední kapitole je zpracována laboratorní úloha, která má seznámit studenty s technologií UMTS-TDD komerčně provozovanou operátorem T-Mobile a za pomocí běžně dostupných nástrojů proměřit všechny kvalitativní parametry této technologie.
This Master’s thesis is focused on the recent 3G mobile networks. The first chapter describes an evolution of standardization 3G and surveys a gradual development of 3G networks in Czech Republic from a point of view of commercially launched technologies and assigned frequency spectrums for single mobile operators. UMTS and CDMA 2000 are briefly approached in next subchapters. The subchapter CDMA 2000 is briefly concentrated on architecture and a physical layer of this technology and characterizes main features of four revises of developmental branch CDMA 2000 1x EV-DO. The subchapter UMTS is especially focused on a comparison of air interfaces TD-CDMA and W-CDMA. New features were implemented to the recent system UMTS for a better support of real-time services. These features increasing a throughput and decreasing a delay are described in a chapter Technology HSPA. This chapter chooses the most important features and describes changes (in a control and architecture) which had to be implemented. First chapter is finished by technology WiMAX. The most recent perspective cell systems are compared with WiMAX in this subchapter and qualitative parameters of WiMAX are shown there. The three different 3G technologies (UMTS-FDD, UMTS-TDD and CDMA 2000) are lunched in Czech Republic. The second chapter briefly compares coverage of three czech mobile operators (Telefónica O2, T-Mobile and U:fon) and then presents results of qualitative parameters of used 3G technologies. The simulation conducted by software IxChariot were focused on to gauge parameters like throughput, delay, jitter, lost data, MLR and DF. The conditions for providing real-time services were specified based on simulations that were practically checked. The lab composed in last chapter should bring closer to students technology UMTS-TDD launched by T-Mobile. The students will measure the qualitative parameters of this technology with the assistance of commonly available tools.
Description
Citation
VINKLER, L. Podpora služeb reálného času v současných mobilních sítích třetí generace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Hrad, Ph.D. (člen) doc. Ing. Rastislav Róka, Ph.D. (člen) Ing. Radim Pust, Ph.D. (člen) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-09
Defence
Jaký byla měřící konfigurace?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO