Město ve městě/ „Blok Trnitá“

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Oblasť dnešného južného centra Brna determinovali už od prvopočiatku polohy riek Svratka, Svitava a ich náhony, ktoré definovali južnú časť mesta ako úrodnú oblasť vhodnú pre pestovanie. Po príchode industrializmu sa mesto rapídne transformovalo. Južná oblasť sa premenila z menších obcí na industriálne celky, ktoré kvôli blízkosti vody a novovzniknutej železnice po roku 1838 expandovali do celého okolia mestskej štvrti Trnitá. Už v tomto období sa začalo uvažovať nad polohou nádražia pri rieke Svratka (v navrhovanej polohe z roku 2016) avšak kvôli podmáčanej pôde a zložitým stavebným podmienkam sa rozhodlo pre nádražie pod hradbami. Práve toto rozhodnutie a nevyhovujúce podmienky podmáčanej pôdy pre rozvoj industriálnej oblasti bližšie k rieke Svratka, zapríčinilo pozastavenie rozvoja južného predmestia. Návrh sa snaží reflektovať kontext brnenských bytových domov v okolí oblasti, ktorá ucelený kontext a mierku postráda. Súčasne však riešiť problém environmentálny a to správnym hospodárením s dažďovou vodou či využitím a návrhom recyklovaného obvodového plášťu z materiálu získaného po demolácií iných objektov. Objekt je konštrukčne riešený ako kombinácia stenového systému s monolitickými, komunikačnými jadrami a prvým nadzemným podlažím.
The area of today's southern center of Brno was determined from the very beginning by the location of the rivers Svratka, Svitava and their drives, which defined the southern part of the city as a fertile area suitable for cultivation. After the advent of industrialism, the city transformed rapidly. The southern area was transformed from smaller villages into industrial units, which, due to the proximity of water and the newly established railway, expanded after 1838 to the entire vicinity of the Trnitá district. Already in this period, the location of the station by the Svratka River (in the proposed position from 2016) began to be considered, but due to the waterlogged soil and difficult construction conditions, it was decided for the station under the walls. It was this decision and the unsatisfactory conditions of waterlogged land for the development of the industrial area closer to the Svratka River that caused the suspension of the development of the southern suburbs. The proposal seeks to reflect the context of Brno's apartment buildings in the vicinity of the area, which lacks a comprehensive context and scale. At the same time, however, to solve the environmental problem by proper management of rainwater or the use and design of a recycled perimeter cladding of material obtained after the demolition of other buildings. The building is structurally designed as a combination of a wall system with monolithic, communication cores and the first floor.
Description
Citation
SOLÁR, M. Město ve městě/ „Blok Trnitá“ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (předseda) Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jiří Marek (člen) Ing. arch. David Průša (člen) Ing. arch. Pavel Pekár (člen) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen)
Date of acceptance
Defence
- Student představil diplomovou práci- limit 10min. - Oponentní posudek byl přečten, včetně dotazů - Student zodpověděl dva oponentní dotazy - Veřejná rozprava zahájena - Dotazy od členů komise - Student reaguje
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO