Využití dešťových vod z objektů pro závlahu a zasakování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou dešťových vod a jejich využívání. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části práce je popsáno obecné rozdělení dešťových vod, vznik jednotlivých srážek, jejich složení, kvalita a jejich povrchový odtok. Dále jsou rozebrány jednotlivé možnosti jejich čištění, následná akumulace a zasakování. V neposlední řadě jsou v práci popsané i způsoby využívání dešťových vod v domácnostech a na zahradách. V praktické části je řešena konkrétní lokalita pro využívání dešťových vod v okolí rodinného domu. Území se nachází v obci Moravské Křižánky v kraji Vysočina. Na závěr bylo zpracováno kompletní řešení akumulace dešťových vod, závlah a zasakování.
The bachelor thesis deals with the issue and utilisation of rainwater. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. Theoretical part consists of general rainwater distribution, the formation of individual rainfall - its composition, quality, surface run-off, individual possibilities of water purification, accumulation and infiltration. The ways of using rainwater in households and gardens are also described in thesis. The practical part deals with the use of rainwater around a family house in the specific location. The area is located in the village called Moravske Krizanky in Vysočina region. In conclusion, a complete solution for rainwater accumulation, irrigation and infiltration was developed.
Description
Citation
HUBENÝ, M. Využití dešťových vod z objektů pro závlahu a zasakování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
doc. Ing. Daniel Marton, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D. - místopředseda, Ing. Martin Bednář - tajemník, doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D. - člen, prof. Ing. Miloš Starý, CSc. - člen, Ing. Tomáš Kozel, Ph.D. - člen, Ing. Karel Hrich, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student představil komisi téma a obsah svojí bakalářské práce s názvem Využití dešťových vod z objektů pro závlahu a zasakování. Student představil rešeršní část bakalářské práce, která je zaměřena na problematiku dešťových vod. Následně představil praktickou část práce zaměřenou na studii týkající se konkrétního řešení v rodinném domě v obci Moravské Křižánky v kraji Vysočina. Na připomínky / dotazy plynoucí z posudků vedoucího / oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO