Elektrické modely rekuperačních zátěží pro napaječ střídavého trakčního vedení 25 kV, 50 Hz

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá modelováním trakčních vozidel z hlediska kvality odběru a odběru výkonu provozovaných v České republice (ČR) na elektrické trakční soustavě 25 kV/50 Hz. S ohledem na historický vývoj hnacích vozidel je provedena kategorizace lokomotiv provozovaných na území ČR podle jejich elektrické výzbroje a typické kvality odběru. Modely jednotlivých kategorií jsou vytvořené v simulačním softwaru PSCAD. V rámci bakalářské práce je dále navržen systém ovládání a výkonové parametrizace modelů na základě vnějšího popisu, tj. parametrů lokomotiv, profilu tratě a žádané dynamiky jízdy. Navržené modely jsou tak vhodné pro simulaci profilu toku energie v trakční soustavě jako celku.
The thesis deals with the modeling of drive vehicles from the point of power consumption and its quality that are being run in the Czech republic on the 25 kV/50 Hz current system. The locomotives being run on Czech territory are categorized according to their electric equipment and typical consumption quality, with respect to the historical evolution. The models of individual categories were created with the help of PSCAD simulation software. A system of control and power parametrization of models was also designed, based on the outer description, i. e. parameters of locomotives, line profile and the driving dynamics. Thus, the designed models are suitable for the simulation of energy flow profile in the traction system as a whole.
Description
Citation
BUREŠ, J. Elektrické modely rekuperačních zátěží pro napaječ střídavého trakčního vedení 25 kV, 50 Hz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Skala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil zkušební komisi s výsledky své bakalářské práce. Inženýr Klusáček komisi seznámil s posudky a položil doplňující otázky vyplývající z oponentních posudků. Student pohotově odpověděl na otázky. V diskusi profesor Drápela položil dotaz ohledně synchronizace spínání měničů a detailu analýzy signálů. Student pohotově odpověděl. Předsedkyně komise položila dotaz ohledně praktické použitelnosti navržených modelů. Student odpověděl pohotově.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO