Výzkum a vývoj inovované matrice uranového jaderného paliva

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku jaderného paliva určeného pro jaderné reaktory. Věnuje se rešerši současných trendů jaderných pelet. Jsou zde popsány kvalitativní parametry jaderných paliv, převážně však tepelná vodivost a hustota jaderného paliva. Zvláštní kapitola je věnována simulaci příměsi paliva a jeho průběhu vyhořívání. Závěrečná část bakalářské práce je věnována konkrétnímu návrhu materiálu pro testovací výzkumnou peletu.
The bachelor thesis is focused on the issue of nuclear fuel used for nuclear reactors. It is dedicated to research of current trends in nuclear pellets. The qualitative parameters of nuclear fuels are described here, predominanly thermal conductivity and density of nuclear fuel. A special chaper of this thesis is devoted to the simulation and fuel additives during burnout. The final part of the bachelor thesis is dedicated to a specific design of material for a test research pellet.
Description
Citation
HRBÁČEK, T. Výzkum a vývoj inovované matrice uranového jaderného paliva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student seznámil komisi se svou bakalářskou prací na téma Výzkum a vývoj inovované matrice uranového jaderného paliva. S posudky vedoucího práce i oponenta seznámili komisi vedoucí práce doc. Katovský. Na dotazy oponenta student odpověděl bez dalších připomínek komise. Člen komise Ing. Krbal vznesl dotaz týkající se supravodivých materiálů, na které student odpověděl nepřesně, avšak komise se shodla, že jde o téma, které souvisí s prezentovanou prací jen okrajově. Místopředseda komise prof. Drápela zmínil velké množství gramatických chyb, které se v práci nacházejí.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO