Nové možnosti využití superabsorpčních polymerů v cementových kompozitech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce se zabývá vlivem superabsorpčních polymerů (SAP) na strukturu a vlastnosti cementových kompozitů. SAP vynikají jedinečnou schopností pojímat ve velkém množství vodu. Této vlastnosti lze využít při hydratačních procesech pro vnitřní ošetřování betonu. V cementové pastě byly zkoušeny dva typy receptur, které byly dále modifikovány dvěma typy SAP. SAP byly vždy použity dvěma způsoby dávkování (za sucha, v suspenzi). Vzorky byly následně uloženy na 28denní zrání v laboratorním prostředí, resp. v prostředí o teplotě 30 °C. Byly stanoveny fyzikálně mechanické vlastnosti, jako jsou především pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu a objemová hmotnost. Přidáním SAP do směsi měl za výsledek zvýšení tahových pevnosti téměř o dvojnásobek. Lze tedy vyvodit, že SAP pomohl při hydratačních procesech.
The work deals with the influence of superabsorbent polymers (SAP) on the structure and properties of cement composites. SAPs excel in their unique ability to hold large amounts of water. This property can be used in hydration processes for internal curing of concrete. Two types of mixtures were tested in cement paste, which were further modified by two types of SAP. SAPs were always used in two dosing modes (dry, in suspension). The samples were then stored for 28 days in a laboratory conditions, respectively. in an conditions with a temperature of 30 °C. Physical and mechanical properties, such as compressive strength, flexural tensile strength and bulk density, were determined. The addition of SAP to the mixture resulted in an increase in tensile strength of almost twofold. It can therefore be concluded that SAP helped with hydration processes.
Description
Citation
HOLUBOVÁ, P. Nové možnosti využití superabsorpčních polymerů v cementových kompozitech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Ing. Zbyněk Dohnal - předseda, doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jindřich Melichar, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c. - člen, doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D. - člen, Ing. Dominik Gazdič, Ph.D. - člen, Ing. Vít Černý, Ph.D. - člen, Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Připomínky v hodnocení vedoucího i posudku oponenta byly vysvětleny ke spokojenosti komise. Doc. Dvořák: Proč SAP napomáhají hydrataci cementové matrice, zejména za vyšších teplot? Prof. Drochytka: Na jaké bázi jsou založeny jednotlivé typy SAP? Jak probíhá jejich zesíťování? Ing. Dohnal: Jak probíhalo dávkování SAP za mokra? Dr. Nevřivová: Co to je za píky v DTA analýze? Je v ČR dostatek vysokoteplotního popílku? Které elektrárny ho produkují? Otázky členů komise byly zodpovězeny k jejich spokojenosti.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO