Měření respiračních zvuků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Gottvald Martin, Měření respiračních zvuků. Bakalářská práce. Brno 2008 Předmětem této bakalářské práce je analýza a měření respiračních zvuků, s využitím digitalizační měřící karty a prostředí LabView. V práci je popsán dýchací systém jako celek a poté i jeho jednotlivé části a poruchy související s dýchacím ústrojím. Dále je popsána konstrukce zesilovače respiračních zvuků, který vzhledem k rušení měřeného signálu síťovým kmitočtem (50 Hz) a tím pádem i značného zkreslení signálu, nebyl pro tuto práci použitý. Pro zpracování v prostředí Matlab tedy byly využity již dříve naměřené zvuky. V prostředí LabView, byl navržen měřící program, v kterém je možno signál načíst z výstupu měřící karty a dále zpracovávat.
Respiratory sounds measurment This thesis deals with respiratory sounds analysis and measurment using digitalizing measuring cards and LabView environment. The anatomy of respiratory system is described, including each of its fractions and disturbances related to the respiratory system. The design of respiratory sounds amplifier is described, but wasn´t used considering the interferences of measured signal caused by the power-line frequency which results in substantial distortions. That's why, the previously recorded respiratory sounds were used for analysis in Matlab. The measuring program was designed in LabView, which alows signal recording from using acquisition card input and further processing.
Description
Citation
GOTTVALD, M. Měření respiračních zvuků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Mikuláš Huba, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
Student obhájil bakalářskou práci a s výhradami odpověděl na otázky oponenta i komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO