Algoritmy třídění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce pojednává o základních typech třídicích algoritmů. Algoritmy lze rozdělit do dvou skupin - na jednoduché (přímé) a na složitější (optimalizované). Z přímých algoritmů třídění je práce věnována algoritmům přímé vkládání, přímý výběr a přímá výměna, kterou lze ještě rozdělit na třídění bublinové a třídění přetřásáním. Z optimalizovaných algoritmů je v práci popsáno třídění se zmenšováním kroku (Shellovo třídění) a třídění rozdělováním (Quicksort). U zmíněných algoritmů se zabývám syntaxemi a také efektivností, s jakou jsou schopny utřídit danou množinu. Měřítkem efektivnosti jsou počty porovnávání a přesunů, které jsou funkcemi jediné proměnné, a to počtu prvků neuspořádané množiny.
The bachelor thesis deals with basic types of sorting algorithms. We are able to divide these algorithms into two groups, which are elementary (direct) sorting algorithms and difficult (optimized) ones. From the group of direct algorithms, the thesis is dedicated to algorithms of direct paste, direct selection, and direct exchange, which could be further divided into bubblesort and shakersort. From the second group of optimized algorithms in the thesis, sorting with miniaturizing of steps (Shellsort) and dividing sorting (Quicksort) are described. In context of these algorithms, I deal with syntaxes and also effectiveness, with which they are able to sort the given system. Criteria of effectiveness are comparison and movement calculations, which are the function of only one parameter – the number of members in the system.
Description
Citation
RICHTER, J. Algoritmy třídění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen) Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen) Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO