Coworking Špitálka

Abstract
Hlavním cílem mé diplomové práce je návrh administrativní budovy. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část tvoří architektonicko-konstrukční řešení. Hlavní hmotou objektu je čtyřpodlažní blok s ustupujícími podlažími, vytvářející venkovní terasy. Vedle co-workingových prostor je také přilehlé bistro. Nosná konstrukce je navržena ze železobetonových sloupů kombinovaných s nosníky. Budova je opláštěná systémem EnviLOP, což je lehký předsazený obvodový plášť na bázi dřeva. Druhou část tvoří studie technického zařízení budovy. Systémy vytápění a chlazení zajišťuje kaskáda tepelných čerpadel země-voda s distribucí aktivovanými stropy. Teplo pro VZT a pro teplou vodu zajišťuje výměníková stanice. V zábradlí ustupujících podlaží jsou fotovoltaické panely. Dešťová voda se shromažďuje a používá k zalévání zelených střech. Třetí část se zabývá stanovením součinitelů odtoku pro extenzivní zelené střechy. Celkem bylo měřeny a hodnoceny čtyři různé střešní sestavy metodou podle směrnice FLL (2018).
The main aim of my diploma project is to design an office building. The diploma project is divided into three parts. The first part consists of architectural and structural design. The main mass of the building is a four-store block with receding floors, creating outdoor terraces. There is also an adjacent bistro next the co-working spaces. The structural framework is designed from reinforced concrete columns combined with beams. The building is clad in the EnviLOP system, which is a lightweight pre-cast panel-type wood-based curtain wall. The second part consists of a study of the building services. Heating and cooling systems are provided by a cascade of heat pumps ground-to-water with distribution system of activated ceilings. Heat for HVAC and for hot water is being provided by heat exchanger station. There are photovoltaic panels in the railings of the receding floors. Rainwater is being collected and used for watering green roofs. The third part, deals with the determination of runoff coefficients for extensive green roofs. Overall, four different roof assemblies were measured and evaluated using the method according to the FLL (2018) guideline.
Description
Citation
CHOMOVÁ, Š. Coworking Špitálka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Sylva Bantová, Ph.D. (člen) Ing. Petra Berková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. (člen) Ing. Petr Blasinski, Ph.D. (člen) Ing. Josef Remeš, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Lenka Gábrová, Ph.D. (člen) prof. Boris Bielek, PhD. (předseda)
Date of acceptance
2023-01-31
Defence
Studentka předvedla svou práci pomocí powerpointové prezentace. Během obhajoby práce uvedla: - umístění stavby, lokalita, využití stávající stavby, - základní půdorysy objektu, popis provozu, - konstrukční řešení stavby, - materiálové řešení stavby, - technické zařízení budov - globální schéma objektu - stanovení koeficientu odtokových součinitelů Studentka dále objasnila a zodpověděl následující dotazy a připomínky oponenta práce: Popište, jakým způsobem budou kotveny dílčí vrstvy ve skladbě střechy S2. - studentka popsala, které vrstvy ve skladbě by vynechala a popsala návrh kotvení hydroizolační vrstvy místo přitížení Jak je řešeno odvodnění terasy ve 3NP a 4NP? - popsala odvodnění pomocí žlabu a dále pomocí dešťového svodu Z jakého důvodu jste zvolila do skladeb podlah podlahové panely se vzduchovou dutinou cca 30 cm? Má toho řešení i nějaké nevýhody? - studentka odůvodnila využití rozvodu instalací v podlaze místo vedení v pod stropní konstrukcí, kde se nachází průvlaky Otázky členů komise: - přistup k návrhu Cowworkingu (průzkum, aktuální tržní požadavky) - měření odtoku vody v měřeném modelu - benefit tohoto návrhu pro uživatele - názor studenta na využití tohoto prostoru - vypořádání se s tepelnými mosty v rámci teras - nevěděla odpovědět - příčný řez - zakreslování - výpočet stropní konstrukce - T průřez nebo obdélníkový průřez Studentka s dokonalým přehledem zaujímala odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagovala i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO