Možnosti intenzifikace procesu úpravy vody – mikrofiltrace a ultrafiltrace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití membránových filtrací v procesu intenzifikace úpravy vody. V úvodu představuje vznik a vývoj těchto technologií, jejich postupné rozšiřování a uplatnění. Následně se zabývá konkrétními vlastnostmi a možnostmi využití mikrofiltračních a ultrafiltračních membránových modulů. Součástí této práce je i popis jednotlivých využívaných materiálů pro výrobu membrán, jejich výhody a nevýhody. Dále jsou popsány možné přístupy k nastavení a provozování těchto filtračních technologií v oblasti úpravy pitné vody pro zásobování obyvatel. Dalším důležitým bodem této rešerše je popis čištění, údržby a případných oprav, či rozšíření membránových modulů v závislosti na zvoleném způsobu provozování a použitém typu membránového modulu. Dalším zmíněným bodem v této studii je popis používaných způsobům testování integrity membrány, a to jak přímých, tak i nepřímých. Testování membránové integrity je považováno za jednu z nejdůležitějších výhod membránových filtrací oproti alternativním způsobům úpravy pitné vody. Závěrečná část práce se týká poznatků z nedávno probíhajících výzkumů a konkrétního příkladu instalovaného membránového zařízení v České republice.
This bachelor´s thesis deals with the possibilities od using membrane filtration in water treatment process intensification. The introduction presents the formativ and development of these technologies, their progressive expansion and application. Then deals with specific properties and possibilities of using microfiltration and ultrafiltration membrane modules. Part of this work is the description of the materials used for making membranes, their advantages and disadvantages. Below are the possible approaches to setting and operation of filtration technology in drinking water supply for residents. Another important point of this thesis is the description of cleaning, maintenance and any repairs or expansion of membráně modules depending on the method of operation and the type of memebrane module. Another point mentioned in this study is the description of both methods of testing the integrity of membranes, direct and indirect. Testing of memebrane integrity is considered one of the most important advantages over alternative membrane filtration water treatment methods. The final part is devoted to recent findings from on going research a concrete example of the membrane device installed in the Czech Republic.
Description
Citation
ZELENÝ, Z. Možnosti intenzifikace procesu úpravy vody – mikrofiltrace a ultrafiltrace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO