Příprava a charakterizace biomateriálů s obsahem aktivních přírodních UV filtrů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Předložená diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizací biomateriálů s obsahem aktivních přírodních UV filtrů. Teoretická část je zaměřena na vlivy slunečního záření na kůži a jak je možné se proti těmto vlivům bránit především díky použití kosmetických výrobků. Dále byly charakterizovány materiály a postupy využité k extrakci lipidového podílu z vybraných druhů rostlinného materiálu a mikroorganismů a přípravě a charakterizaci nanočástic a emulzí. Praktická část se zabývá extrakcí lipidového podílu obsahujícího aktivní látky z vybraných druhů rostlinných zdrojů, kvasinek a řas. Dále byly tyto aktivní látky využity pro enkapsulaci do liposomových částic. U částic byla sledována jejich velikost, polydisperzitní index, koloidní stabilita, enkapsulační účinnost, vliv na SPF, antioxidační aktivita, obsah fosfolipidů a cytotoxicita vůči lidským keratinocytům. Tyto částice byly využity pro přípravu výsledné emulze, u které byla stanovena její míra ochrany proti UVB záření a stabilita pomocí analytické centrifugace.
This presented diploma thesis is focuses on preparation and characterization of biomaterials with natural UV filters. The theoretical part is aimed at effects of sunlight on the skin and how to avoid these effects by using cosmetic products. The materials and methods for extraction of lipid part of the selected vegetable and microorganism species and methods for preparation and characterization of nanoparticles and emulsions were characterized. The practical part deals with extraction of lipid part of selected vegetable and microorganism species. The liposome particles with encapsulated active compounds were prepared. The particle size, polydispersity index, colloidal stability, encapsulation efficiency, SPF, antioxidant capacity, phospholipid content and cytotoxic effect on human keratinocytes were observed. These particles were used for preparation of the resulting emulsions. Their protection level on UV light were set and stability were tested by using analytical centrifugation.
Description
Citation
PAVELKOVÁ, R. Příprava a charakterizace biomateriálů s obsahem aktivních přírodních UV filtrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)
Date of acceptance
2017-06-06
Defence
Dzik: Rozdíl mezi fyzikálním a chemickým filtrem? Jak bylo postupováno při stanovení SPF? Jak je SPF vypočítán, jaký je význam jednotlivých funkcí? Diviš: Jak byla stanovena antiox. Aktivita. Zdráhal: Příčina rozdílů v SPF faktoru při měření v emulzi a roztoku?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO