Lidský a organizační faktor z pohledu odhalování příčin pracovních úrazů a provozních nehod

dc.contributor.authorSkřehot, Petr Adolf
dc.coverage.issue4cs
dc.coverage.volume28cs
dc.date.accessioned2019-04-09T06:21:16Z
dc.date.available2019-04-09T06:21:16Z
dc.date.issued2018-02cs
dc.description.abstractJe nezpochybnitelným faktem, že 95 % všech provozních nehod a pracovních úrazů je způsobeno selháním lidského činitele. To zahrnuje jak chyby konkrétních jednotlivců, tak i nedostatky v systému řízení práce, tzv. organizační faktory. Obvykle se jedná o aspekty, které se vzájemně doprovázejí a společně pak utvářejí kulturu bezpečnosti v dané firmě. Bohužel, ve forenzní praxi jsme si stále ještě nezvykli s těmito atributy náležitě pracovat. Ostatně ani vyšetřování pracovních úrazů a provozních nehod prováděných orgány činnými v trestním řízení obvykle nesměřuje k identifikaci kořenových příčin a odhalování širších kauzálních souvislostí, ale pouze k hledání viníka. Přitom je to právě špatná organizace práce, která je živnou půdou pro chyby pracovníků – od drobných kiksů až po jejich zcela vědomé riskování. Je tedy zřejmé, že moderní znalecká praxe v oboru bezpečnosti práce si žádá zcela jiný přístup. Již se nelze spokojit s definováním obecných příčin typu „došlo k porušení bezpečnostních předpisů“, nýbrž je nutné odhalovat, proč se tomu tak stalo, a co, či kdo byl toho příčinou. Proces identifikace kořenových příčin je ale úkol nesmírně náročný. Vyžaduje si nejen důkladný rozbor úrazového/nehodového děje, ale také analýzu způsobů řízení bezpečnosti v dané firmě. Znalce by měly zajímat také sociální aspekty, neboť ty mu mohou leccos napovědět o tom, jaké skupinové hodnoty jsou v daném pracovním kolektivu uznávány. Ne vše lze ze spisu snadno vyčíst. Ovšem mnohé důležité skutečnosti se lze dozvědět z výpovědí svědků či videozáznamů zachycujících „běžnou provozní praxi“. Čeho by si měl znalec v této souvislosti všímat a na co při svém zkoumání klást důraz, shrnuje tento článek. Článek byl publikován v rámci sborníku příspěvků 26. mezinárodní konference Soudního inženýrství, Expert Forensic Science (ExFoS) 2017, 27.–28. ledna, 2017 v Brně.cs
dc.description.abstractIt is an undeniable fact that 95% of all traffic accidents and work-related accidents are caused by human error. This includes both errors of specific individuals, as well as deficiencies in the control system work, so. Organizational factors. Usually these are the aspects that accompany each other, and together they make up a safety culture in the company. Unfortunately, in forensic practice we‘ve still got used to these attributes it to work properly. Nor did the investigation of accidents and traffic accidents by authorities in prosecuting usually do not seek to identify the root cause and identifying the broader causal relations, but only to search for the culprit. Yet it is the poor organization of work, which is a breeding ground for bugs workers – from small blunders to their fully conscious risktaking. It is therefore clear that modern expert experience in the field of occupational safety requires a completely different approach. Already we can not be satisfied with defining common causes of a „violation of safety regulations“, but it is necessary to uncover why this happened, and what or who it was causing. The process of identifying root causes, but the task is a daunting one. It requires not only a thorough analysis of accident / of accident, but also to analyze the ways of safety management in the company. Connoisseurs should also be interested in the social aspects, as these he can tell some things about what the group values are in the working collective recognition. Not everything can be easily read from the file. However, many important facts can be learned from the testimony of witnesses or videos depicting “normal operations”. What would be the expert in this regard, and noting what its examination to emphasize, summarizes this article. The paper was introduced in conference proceeding of the 26th International Scientific Conference of Forensic Engineering, Expert Forensic Science (ExFoS) 2017, 27th–28th of January, 2017 in Brno.en
dc.formattextcs
dc.format.extent184-187cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.citationSoudní inženýrství. 2017. vol. 28, č. 4, s. 184-187. ISSN 1211-443Xcs
dc.identifier.issn1211-443X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/156787
dc.language.isocscs
dc.publisherAkademické nakladatelství CERMcs
dc.relation.ispartofSoudní inženýrstvícs
dc.rights© Akademické nakladatelství CERMcs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.subjectnehodycs
dc.subjectbezpečnost a ochrana zdraví při prácics
dc.subjectkořenová příčinacs
dc.subjectlidský faktorcs
dc.subjectorganizační faktorcs
dc.subjectincidentsen
dc.subjectoccupational health and safetyen
dc.subjectroot causeen
dc.subjecthuman factorsen
dc.subjectorganisational factorsen
dc.titleLidský a organizační faktor z pohledu odhalování příčin pracovních úrazů a provozních nehodcs
dc.title.alternativeHuman and Organizational Factors in Terms of Revealing the Causes of Occupational Injury and Industrial Accidenten
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
184-skrehot.pdf
Size:
379.12 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Collections