Role materiálových věd při řešení problematiky technických havárií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Materiálové vědy hrají při objasňování nejrůznějších technických havárií nezastupitelnou úlohu. Práce je zaměřena na několik konkrétních vybraných technických havárií, při jejichž řešení bylo nutné využít znalosti z oblasti materiálových věd. U konkrétních případů havárií je uveden popis událostí včetně jednotlivých výsledků z probíhajícího vyšetřování. Sledované havárie jsou popsány vždy společně s potřebným teoretickým základem souvisejícím s konkrétní problematikou, jehož znalost byla při vyšetřování nehody bezpochyby nutná. Závěr práce je věnován shrnutí nejčastějších příčin havárií.
Material sciences plays an irreplaceable role in explanation of various technical accidents. The proposed work focuses on examples of sever chosen technical accidents in which the knowledge of materials science was crucial in use and help to solve them. Description of an incident is stated to particular cases as well as results of these investigations, taking in mind the given topis of proposed work. The accidents are always described with necessary theoretical basis connected to each particular issue. Its knowledge was undoubtedly essential in solving the accident. The end of the work is a summary of the most frequent causes of technical accidents.
Description
Citation
TONKOVIČ, M. Role materiálových věd při řešení problematiky technických havárií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D. (člen) Ing. Martin Juliš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO