Plazmonicky aktivní nanostruktury pro optické filtrování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá barevnými optickými filtry tvořenými plazmonicky aktivními nanostrukturami a zkoumá parametry, jimiž je možné spektrální propustnost takovýchto filtrů ovlivňovat. Pomocí elektronové litografie a selektivního reaktivního iontového leptání byly vyrobeny plazmonické děrové filtry v hliníkovém filmu na křemenném substrátu. Vytvořená pole nanostruktur, plnící funkce optických filtrů, se lišila tvarem a velikostí nanostruktur, jejich vzájemnou vzdáleností a uspořádáním v polích. Vliv těchto faktorů na transmisní spektra plazmonických filtrů byl experimentálně analyzován pomocí optické spektroskopie. Většina z pozorovaných změn transmisních spekter byla v souladu s rešeršní studií, jež je taktéž součástí této práce. Nejvyšší selektivita barevného filtrování byla pozorována u struktur tvaru rozdělených čtverců, které zároveň vykazovaly poměrně vysokou míru transmisivity.
This bachelor’s thesis deals with optical color filters composed of plasmonically active nanostructures and studies the parameters which influence the performance of such filters. Using electron beam litography and selective reactive ion etching, plasmonic hole-like filters were prepared in alumina film on fused silica substrate. The fabricated arrays of nanostructures, acting as optical filters, varied in shape and size of the nanostructures, distances among the nanostructures and their lateral arrangement within the arrays. The influence of these factors on transmission spectra of plasmonic filters was experimentally analysed using optical spectroscopy. A majority of the observed alternations of the measured transmission spectra was consistent with the research study which is, as well, part of this thesis. The highest color filtering selectivity was observed in arrays with divided square structure shape which also exhibited decent transmittance.
Description
Citation
IDESOVÁ, B. Plazmonicky aktivní nanostruktury pro optické filtrování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)
Date of acceptance
2021-06-18
Defence
Po otázkách oponenta bylo diskutováno: Difrakce na difrakční mížce spektrometru Dieletrická funkce Al, Au, Ag Studentka na otázky odpověděla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO