Analýza řídících protokolů využívaných v průmyslových aplikacích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce pojednává o řídicích protokolech využívaných v průmyslových aplikacích. Vysvětluje pojmy distribuovaný řídicí systém, řídicí protokol a zabývá se vlastnostmi, strukturami rámců a způsoby komunikace protokolů CAN, Modbus, IEC 60870-5-101 a DLMS. Jsou v ní obsaženy informace, které jsou mnohdy složitě dohledatelné. Druhá část práce je věnována výukovému systému, jehož součástí jsou informace o protokolech a jejich jednotlivých vrstvách, obrázky struktur zpráv, test znalostí a aplikace modelující v jazyce JavaScript chování stanic při síťové komunikaci založené na protokolu IEC 60870-5-101. Tato aplikace také umí navodit různé podmínky ovlivňující přenos zpráv. Těmito podmínkami je myšleno nastavení způsobu přenosu zpráv, dostupnosti dat, zaplnění vstupní vyrovnávací paměti stanic, nebo záměrné poškození obsahu zprávy. Aplikace dále obsahuje velké množství kontextové nápovědy aktivované po najetí kurzoru myši nad většinu prvků aplikace. I návštěvník, který nemá příliš velké znalosti o distribuovaných řídicích systémech, by díky nim, a zprávám vypisovaným ve spodní části aplikace, měl pochopit princip fungování tohoto protokolu. Závěr práce se zaměřuje na klady, zápory a porovnání zmíněných řídicích protokolů.
This master's thesis deals with distributed control protocols for industrial applications. It explains term distributed control system, control protocol and it is dealing with properties, frame structures and ways of communication within CAN, Modbus, IEC60870-5-101 and DLMS protocols. This thesis includes informations, which are in most cases difficult to find. Second part of the thesis is dedicated to education system. This part is contained by information about protocols and their layers based on ISO/OSI model, pictures of structure of messages, knowledge test and an application based on JavaScript language. This JavaScript application emulates behavior of workstations, which are using communication based on IEC 60870-5-101 protocol. This application can set various conditions for influence of message transfer. These conditions are setting way of message transfer, data availability, filling of workstation’s buffer or intentional damage of message's content. It also contains a large amount of context help, activated after moving mouse cursor over most of application's elements. Even visitor without great knowledge of distributed control systems should understand how this protocol works, thanks to these context help and messages printed in lower part of the application. The conclusion of this work is aimed to positive and negative features and comparison of mentioned control protocols.
Description
Citation
HORYCH, V. Analýza řídících protokolů využívaných v průmyslových aplikacích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (předseda) doc. Ing. Miloš Orgoň, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Zeman, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Soumar (člen) Ing. Jan Kacálek (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-10
Defence
- V popisu protokolu MODBUS uvádíte vybrané kódy funkcí, jako jsou: "0x01 čti cívku". Co si má čtenář představit pod pojmem cívka? - V příloze A uvádíte náhledy na Vaši aplikaci v různých webových prohlížečích za účelem porovnání. Proč není zvolen stejný pohled na všech testovaných prohlížečích? - Je aplikace dostupná na Internetu, jakým způsobem je zabezpečena?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO