Studium vlivu procesních parametrů na drsnost řezu při oxidačním režimu laserového dělení konstrukční uhlíkové oceli

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Zpracování bakalářské práce pojednává o dělení materiálu pomocí laseru v oxidačním prostředí. Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány obecné metody řezání materiálu, jejich výhody, nevýhody, dále jsou popsány nynější průmyslové lasery, dále vliv parametrů na kvalitu řezu. V experimentální části je zpracován vliv procesních parametrů na kvalitu řezu a porovnání s normou ISO 9013. Použitý materiál v praktické části je konstrukční uhlíková ocel s označením S235 JRG 2 (11375), který byl řezán v oxidačním prostředí. Na základě vyhodnocení drsnosti povrchu řezné plochy byla za předpokladu zvolena cena řezání laseru jednoho metru a následně byla také zvolena nejvhodnější varianta nastavení procesních parametrů při dosažení kvalitní jakosti povrchu. V závěru práce jsou porovnány změny procesních parametrů a jejich zhodnocení.
This bachelor thesis deals with the cutting of material with laser in an oxidizing environment. It is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes general methods for cutting materials, their advantages and disadvantages, further current industrial lasers are described, as well as the influence of parameters on cutting quality. In the experimental part has been processed the influence of process parameters on the quality of the cut and comparison with ISO 9013. Material used in the practical part is the structural carbon steel called S235JRG2, which was cut in the oxidizing environment. Based on the evaluation of surface, the price of lasser cutting of one meter was selected and then as th best option of settings process parameters for achieving good surface quality was selected. At the conclusions of the thesis there are compared changes in proces parameters and their evaluation
Description
Citation
MACHÁČ, P. Studium vlivu procesních parametrů na drsnost řezu při oxidačním režimu laserového dělení konstrukční uhlíkové oceli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Student seznámil zkušební komisi s průběhem a výsledky bakalářské práce. Zodpověděl dotazy recenzenta. Dotazy komise: - Jaké deformace se projevují u řezaných materiálů? - Kolik vzorků řezů bylo provedeno? - Jaké bylo značení materiálu? - Jaký stav zaručuje nejmenší deformace?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO