Studentské bydlení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Architektonická studie zástavby severního cípu městského bloku v těsné blízkosti Brněnského centra. Hlavním záměrem řešení je zejména snadná průchodnost územím, bezpečnost chodce a snadná orientace v prostoru. Architektonická studie studentského bydlení je první etapou změn v dané lokalitě dle RP. Záměrem bylo do rozbité a nejednotné formy zástavby vnést městské prvky, široké ulice, pasáže, náměstí a dvory, které zhodnotí a rozvinou charakter a životaschopnost místa. Architektonický koncept zástavby bloku zohledňuje hlukovou zátěž místa a reaguje na špatnou orientaci vzhledem k severu. Nová zástavba je konstrukčně i dispozičně projektovaná tak, aby snížila hladinu hluku interiérových prostor a vytvořila klidové zóny vnitroblokem.
The architectural study built block the northern corner of town in close proximity to the center of Brno. The main thrust of the solution is particularly easy throughput area, pedestrian safety and ease of orientation in space. The architectural study of student housing is the first step change in the given locality by regulatory plan. The intention was to broken and fragmented forms of buildings to bring the urban elements, the wide streets, passages, squares and courtyards, which will evaluate and develop the character and vitality of the place. Architectural building block concept takes into account noise pollution site and responds to a bad indication, due to the north. New built-in design and layouts are designed so as to reduce the noise levels of interior space and create a resting zone in courtyard.
Description
Citation
GOLÍK, P. Studentské bydlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Naděžda Menšíková, CSc. (předseda) Ing. arch. Jan Sochor (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Lubica Vitková (člen) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-02
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO