Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Předmětem práce je návrh objektu či souboru objektů metropolitního významu na daném území, které má svým charakterem vhodně doplnit řadu stávajících objektů podél tzv. brněnské Ringstrasse. Úkolem je rovněž reagovat na systém parků a městské vegetace, která se v rámci tohoto okruhu propisuje do topografie a navrhnout na řešeném území nové plochy městské zeleně, které budou přímo vycházet z potřeb města. Nově navrhovaný objekt představuje svou funkční náplní víceúčelové vědecko-vzdělávací centrum, které přímo odkazuje na kvalitu vědy a výzkumu v rámci města Brna, jakožto oceněné vědecké metropole a nejvýznamnější těžiště onoho zájmu v rámci celorepublikového povědomí. Nejdůležitější myšlenkou celého návrhu bylo poskytnout městu, jeho obyvatelům i návštěvníkům takový objekt, který by svou funkční náplní představoval novou dominantu doplňující metropolitní objekty brněnské Ringstrasse a byl citlivě zasazen do daného, velmi specifického území. Prvotní a následně i výslednou snahou bylo vytvořit různorodé možnosti využití, které by byly vepsány do jednotné nosné kostry celého projektu. Výsledkem bylo navržení multifunkčního objektu vědecko-vzdělávacího centra, které by přímo odkazovalo na Brno jakožto vědeckou metropoli a rovněž reagovalo na fakt, že právě Brno má s téměř 90 000 vysokoškolskými studenty největší poměr zastoupení VŠ studentů k celkovému počtu obyvatel. V reakci na analýzy a výzkum byl vytvořen jasný koncept, jehož sjednocující myšlenkou se stal samotný vznik života, čímž byla utvořena filozofie celého návrhu. Ta byla penetrována do všech fází práce, celků i detailů, konkrétních i abstraktních přepisů.
This paper is focused on proposal object or group objects of metropolitan purpose on the specified ground. Character of this object should fit the other current objects along Ringstrasse. My task is react on the system of parks and urban vegetation which is part of this ringstrasse. I also have to design new ground of urban vegetation which will react on the city needs. New object will be multipurpose science-educational center which reflect the quality of science and research in Brno that is valued like scientific metropolis and the most important center of science over all republic. The most important idea of this draft is give the whole city an object which will be a new dominant of this Ringstrasse. The main effort was create building a multi-purpose utilization like a core of all project. Final design is multi-purpose object of science-educational center which can reflect Brno as scientific metropolis and react of the fact that there are about 90 000 university’s students. The main concept is the beginning of life and it was created as a response to the analyze and research and is the entire design philosophy. This was reflected to the all phases of project and details.
Description
Citation
STŘEŠTÍKOVÁ, V. Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Bohumila Hybská (člen) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) Ing. Jiří Svoboda (člen) Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-05-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO