Význam a principy metodiky Scrum: návrh multimediálního učebního prostředí pro studijní program Angličtina v elektrotechnice a informatice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce si klade za cíl připravit teoretický rámec pro aplikaci agilní metody, konkrétně Scrumu, do procesu výuky anglického jazyka. Kromě toho práce obsahuje praktickou část, která je poskytuje ilustrativní příklad takové implementace prezentované pro demonstrační účely v prostředí odlehčeného a snadno ovladatelného manažerského softwaru Trello. K dosažení cílů stanovených v bakalářské práci je využita metoda integrované výuky předmětu a cizího jazyka (Content and Language Integrated Learning - CLIL). Vzhledem k tomu, že CLIL je duálně zaměřená metoda, Trello board obsahuje materiály předmětu Elektrotechnika vyučovaného ve studijním programu Angličtina v elektrotechnice a informatice na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Praktická část proto kombinuje jak odborný předmět, tak lingvisticky zaměřené materiály.
This bachelor’s thesis aims to provide a theoretical framework for the application of the Agile method, namely Scrum, into the English Language Teaching process. Besides, the thesis contains a practical part that serves as an illustrative example of such an implementation presented for demonstration purposes in an environment of a lightweight management software named Trello. The Content and Language Integrated Learning approach is used to assist in the accomplishment of the objectives set in the thesis. Provided that CLIL is a dual-focused method, the Trello board comprises the materials of the subject Electrical Engineering taught in the English in Electrical Engineering and Informatics study programme at the Faculty of Electrical Engineering and Communications at Brno University of Technology. Therefore, the practical part combines both a professional subject and linguistically oriented materials.
Description
Citation
BOROVSKIY, S. Význam a principy metodiky Scrum: návrh multimediálního učebního prostředí pro studijní program Angličtina v elektrotechnice a informatice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) Mgr. Bc. Magda Sučková, Ph.D. (místopředseda) doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Eva Ellederová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-08-24
Defence
Sdudent přednesl zdařilou prezentaci bakalářské práce, která byla přehledně členěna a výstižně a stručně shrnula obsah jeho bakalářské práce. Student zodpověděl otázku oponenta: "V práci se odvoláváte na vlastní zkušenosti (např. str. 35). Popište je podrobněji (kdy a za jakým účelem jste uvedené nástroje používal, jak dlouhou dobu, v jakých předmětech Vašeho studia…)."
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO