Studie návrhu opatření pro ochranu zastavěného území městské části Mazorníkovo

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Účelom tejto bakalárskej práce je analýza povodia Mazorníkova, stanovenie eróznych a odtokových pomerov a v závislosti od výsledkov navrhnúť protierózne a protipovodňové opatrenia. Pomocou digitálneho modelu terénu boli v programe ArcGIS identifikované kritické body, kde dráha sústredeného povrchového odtoku zo zbernej plochy prekračuje hranicu intravilánu. Následne, použitím softvéru DesQ-MaxQ, boli pre každý kritický bod stanovené hodnoty maximálneho kulminačného prietoku. Erózne pomery boli vyhodnotené použitím univerzálnej rovnice USLE. Po posúdení výsledkov z analýzy bol zhotovený návrh protipovodňovej a protieróznej ochrany pre obmedzenie odnosu splavenín do intravilánu, ochranu života a majetku občanov.
The purpose of this bachelor’s thesis is to analyze the area of Mazorníkovo and determine the erosion and drainage conditions and then based on the results, design a proposal of erosion and flood control. In the software ArcGis, via the digital model of elevation were critical points, where the accumulated surface runoff enters the urban area, identified. The value of peak discharge for each point was defined by using the software DesQ – MaxQ. To calculate erosion, the universal soil loss equation USLE was used. Once all the information was assessed, the proposals of erosion and flood control erosion and flood protection were made to reduce soil transport into the urban area and protect the lives and properties of the citizens.
Description
Citation
ŠTULAJTEROVÁ, L. Studie návrhu opatření pro ochranu zastavěného území městské části Mazorníkovo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. - předseda, doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ondřej Chaloupka - tajemník, Ing. Pavel Menšík, Ph.D. - člen, Ing. Veronika Sobotková, Ph.D. - člen, Ing. Jan Ručka, Ph.D. - člen, Ing. David Duchan, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Připomínky a dotazy k práci od oponenta: - K čemu primárně slouží evidence LPIS? o Studentka odpověděla dobře - Jakými procesy lze v praxi realizovat navrhovaná technická opatření a jak organizační či agrotechnická? o Studentka odpověděla dobře - O čem vypovídají průměrné hodnoty dlouhodobé ztráty půdy pro jednotlivé KP? Na základě, čeho se bude rozhodovat o konkrétním umístění jednotlivých opatření? o Studentka odpověděla dobře - Plánuje autorka navázat na studii návrhu opatření zpracováním podrobné dokumentace technického řešení? o Studentka odpověděla dobře - Ing. Jan Ručka, Ph.D. – Jaké problémy byste očekávala při stavbě navržených objektů v blízkosti vedení plynu? – Studentka dotaz zodpověděla - Ing. Veronika Sobotková, Ph.D. – Převzala jste některá opatření, která už jsou navržena ve stávajícím ÚP? - Studentka dotaz zodpověděla
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO