Lokálně podepřená stropní deska

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce je zjištění vnitřních sil na lokálně podepřené stropní desce, nemocničního objektu nad 1. nadzemní podlaží. Analýza byla provedena pomocí metodou konečných prvků v programu Dlubal RFEM a výsledky byly ověřeny pomocí metody náhradního rámů. Navržená konstrukce byla ověřena z hlediska mezních stavů únosnosti a použitelnosti. Součástí práce je také návrh jednoho sloupu.
The aim of bachelor theses is to find out the internal forces on the point-supported reinforced concrete flat stab of a hospital buildingon the first floor.The analysis was performer using the following method: finite element method in Dlubal´s RFEM program, result were proved by the equivalent frame method. The structural assessment was performer according to ultimate and servicable limit states. The work also includes the desing of one column.
Description
Citation
FÁRKOVÁ, K. Lokálně podepřená stropní deska [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - předseda, Ing. Jan Koláček, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ondřej Januš - tajemník, Ing. Ondřej Šimek - tajemník, Ing. Pavel Šulák, Ph.D. - člen, Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D. - člen, Ing. Martin Zlámal, Ph.D. - člen, Ing. Ondřej Januš - člen,
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Studentka prezentovala výsledky své bakalářské práce před komisí a následně reagovala na připomínky a otázky oponenta. Dotazy k obhajobě bakalářské práci: 1) Ing. Zlámal: Z jakého důvodu a jak jste redukovala momenty únosnosti o 15% v poli? Na jaké hodnoty ohybových momentů jste dimenzovala? Jak proběhla redukce/redistribuce? - studentka odpověděla s drobnou dopomocí 2) doc. Klusáček: Jak jste počítala součinitel beta u protlačení a co daný součinitel vyjadřuje? -studentka odpověděla 3) Ing. Koláček: Používala jste dimenzační momenty při dimenzování? -studentka odpověděla 4) Ing. Koláček: Jak bude zabezpečena poloha horní výztuže v desce? -studentka odpověděla
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO