Životnost polyetylénových pásků ze síťoviny pro svinovací lisy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Předložená diplomová práce se zabývá měřením mechanických vlastností a akcelerovaným stárnutím monoaxiálně dloužených polyetylénových pásků ze tří typů polymerních síťovin, ve kterých se ve svinovacích lisech balí seno, sláma a sušené pícniny. Pevnost pásků je posuzovaná ze dvou hledisek. První hledisko určuje pevnost pásku měřenou na tahové zkoušce před a po akcelerovaném stárnutí za teplot 23 °C a 40 °C. Druhé hledisko určuje pevnost jako střední hmotnost závaží, která způsobí přetržení pásku na jednoduchém stroji za teplot 23, 40, 60 a 80 °C. Z výsledků jasně plyne, že nejmenší statickou pevnost má nejméně stabilizovaný pásek, který ovšem při měření dynamické pevnosti vykázal nejvyšší pevnost do přetržení. Změna nadmolekulární struktury je posuzována z hlediska kalorimetrického měření. Toto zaznamenalo pouze malou změnu, která je průměrnou odezvou krystalické části materiálu (distribuce velikosti krystalických oblastí) a není citlivá na změnu orientace lamel a řetězců v nich.
This diploma thesis deals with the measurement of mechanical properties and accelerated aging of monoaxially stretched polyethylene strips coming from three types of polymeric mesh, which serves to pack hay on baling machines. The strength of the strips is evaluated from two points of view. The first one is static tensile strength measured before and after accelerated aging at 23 °C and 40 °C, the second one determines the strength as the weight that causes the strip failure on a simple machine at 23, 40, 60 and 80 ° C. The results show that the smallest static strength has the least stabilized strip, which, on the other hand, revealed the highest strength in a dynamic loading. The change of supermolecular structure was evaluated by calorimetric measurements. The data shown only very little change of inner structure due to the average response of the whole crystalline phase comprising relatively wide distribution of crystallites. It is more than probable that supermolecular structure had been changed but the method is not sensitive to see the change of orientation of lamellae and macromolecular chains in them.
Description
Citation
HULJAK, P. Životnost polyetylénových pásků ze síťoviny pro svinovací lisy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-05-30
Defence
Student se ve svém vystoupení zabýval výsledky svého zkoumání vlivu stárnutí pod napětím na životnost HDPE pásků pro zemědělství. Práce i prezentace byly velmi pečlivě provedeny a obsahovaly velmi detailní rozbor struktury a vlastností. Otázku oponenta zodpověděl správně a diskusi se členy komise vedl na velmi dobré úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO