Nepostavené Brno Historie a perspektivy nedokončených urbanistických záměrů v městě Brně

but.defenceUchazeč si zvolil aktuální téma, které demonstroval na třech lokalitách: náměstí Míru, Akademické náměstí a Kraví hora. Z analýzy návrhů z meziválečného období vyplývá, jak se jejich autoři snažili o integritu těchto lokalit s městem. Od této pozitivní skutečnosti bylo od padesátých let upuštěno a výstavba vysokoškolských ústavů se přesunula do kampusů pod Palackého vrchem a v Bohunicích. Všemi oponenty byla disertace hodnocena příznivě, pouze s drobnými připomínkami k obsahu a k formální stránce. Nesporným přínosem doktoranda je dohledání a prezentace plánů Vladimíra Fishera na řešení náměstí Míru. Pozitivem byly také Burešovy podněty, jak se v budoucnu urbanisticky vyrovnat s pojednanými veřejnými prostory.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorPelčák, Petrcs
dc.contributor.authorBureš, Davidcs
dc.contributor.refereeWahla, Ivancs
dc.contributor.refereeRudiš, Viktorcs
dc.contributor.refereeVydrová, Zdeňkacs
dc.date.accessioned2021-11-23T00:04:46Z
dc.date.available2021-11-23T00:04:46Z
dc.date.createdcs
dc.description.abstractPři pohybu městem Brnem můžeme vnímat řadu fragmentů, stop nedokončených urbanistických vizí. Ty větší či menší měrou ovlivňují dnešní podobu města a vyvolávají vztahy nebo procesy, kterým nerozumíme. Pochopením původního konceptu můžeme takové lokality znovu uchopit a smysluplně s nimi pracovat. Předmětem této dizertační práce se stala trojice lokalit – náměstí Míru, Akademické náměstí a oblast Kraví hory. V těchto částech města můžeme při podrobnějším pohledu odhalit torza nedokončených záměrů. Jsou spolu spojena pomyslnou dějovou linií výstavby kampusu českých vysokých škol ve 20. a 30. letech minulého století. Ta byla klíčovým, avšak ne jediným, faktorem při formování podoby těchto veřejných prostorů. Cílem výzkumu je analyzovat historické souvislosti vývoje zastavění v oblastech dotýkajících se sledovaných lokalit. Definovat základní prostorový koncept jejich kompozice a analyzovat z něj vyplývající funkční a prostorové uspořádání. Vytvořený model meziválečné podoby byl konfrontován s dnešním stavem sledovaných území a také podroben detailnímu rozboru z hlediska formy, provozu a funkce. Podstatným úkolem výzkumu bylo zasazení dobového záměru do soudobého modelu struktury města Brna a ověření širších prostorových a provozních vztahů za pomoci animace a simulace pohybu člověka danou lokalitou. Výsledky práce mohou sloužit jako podněty orgánům statní správy pro další práci s těmito lokalitami a také pro urbanistickou praxi.cs
dc.description.abstractDuring the movement of the city of Brno, we can perceive a series of fragments, stop unfinished urban visions. To greater or lesser extent affect the current appearance of the city and causing relationships or processes we do not understand. By understanding the original concept we can grab those sites again and meaningfully work with them. The subject of this thesis became a trio of locations - náměstí Míru (Peace Square), Akademické náměstí (Academic Square) and the area of Kraví hora (Cow Mountain). In these parts of the city we can reveal fragments of unfinished projects. They are joined together by imaginary storyline of campus construction of Czech universities in the 20s and 30s of the last century. That was the key, but not the only one, factor in shaping the form of these public spaces. The aim of the research is to analyze the historical context of the development of built-up areas affecting the monitored sites. Define the basic concept of spatial composition and analysis resulting of the functional and spatial arrangement. The model of the interwar form was confronted with the present state of the monitored area and also subjected to detailed analysis in terms of form, function and operation. The essential aim of this research was insertion plan of the period to the contemporary model of the structure of Brno and verification broader spatial and operational relationships with the help of animation and simulation of human movement with the site. The results can serve as stimuli state authorities for further working with these sites, as well as for urban practice.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationBUREŠ, D. Nepostavené Brno Historie a perspektivy nedokončených urbanistických záměrů v městě Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .cs
dc.identifier.other65313cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38426
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnáměstí Míru (Babákovo náměstí)cs
dc.subjectAkademické náměstícs
dc.subjectuniverzitní kampus na Kraví hořecs
dc.subjectstavební vývoj Masarykovy univerzitycs
dc.subjectrozšíření České vysoké školy technickécs
dc.subjectmodelování meziválečného segmentu města Brnacs
dc.subjectNáměstí Míru (Peace Square)en
dc.subjectAkademické náměstí (Academic Square) campus on Cow Mountainen
dc.subjectbuilding development of Masaryk Universityen
dc.subjectexpansion of the Czech Technical Universityen
dc.subjectmodeling interwar segment of Brnoen
dc.titleNepostavené Brno Historie a perspektivy nedokončených urbanistických záměrů v městě Brněcs
dc.title.alternativeBrno Unbuilt History and Perspectives of Largest Urban Projects in Brnoen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.modified2015-09-21-14:23:19cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
sync.item.dbid65313en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 01:04:46en
sync.item.modts2021.11.23 00:06:25en
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhovánícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 7
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
14.11 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
2.44 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-150527_stanovisko_final.pdf
Size:
1.09 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-150527_stanovisko_final.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-OP_Wahla_DP_David_Bures.pdf
Size:
126.15 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-OP_Wahla_DP_David_Bures.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-ing_arch_Bures David_Opon_Ing_arch_Viktor_Rudis.pdf
Size:
122.38 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-ing_arch_Bures David_Opon_Ing_arch_Viktor_Rudis.pdf
Collections