V procesu

Abstract
Má bakalářská práce je objekt, reagující na prostor, jenž ho obklopuje. Poukazuje přitom na rozpor mezi organickou a strohou formou. Ve své práci zhmotňuji abstraktní prožitky pomocí metonymicky vyselektovaných stavebních prvků, související s místy, ve kterých tyto zkušenosti zažívám. Jako extrakce prvků objevujících se v architektuře Jižního Středomoří, se v práci objevuje forma ornamentu, jež je chápaná přeneseným přirovnání k prožitkům z cest na dovolené. Dalším prvkem, představující přenesený prožitek z návratu “do reality” jsou luxfery. Jejich charakter je spjatý s architekturou Střední Evropy. Zkoumám vztah jednotlivých typů staveb, který následně volně rozvíjím. Mé vnímání reality umocňuje poznávání nového s již poznaným. Nechávám objekty reprezentovat a zachycovat tyto dva protichůdné vjemy s důsledky a důrazem na jejich rozdílnost. Přicházím tak ve své práci ke shledání podobnosti mezi geometrickou strohostí, která značí perfekcionismus, a intuitivním rozvíjením ornamentu, které vkládá do objektu téma organičnosti. Důležitým aspektem bakalářské práce je procesualita. Chápu svou práci jako hranici mezi konceptuálním a intuitivním postupem.
My bachelor's thesis is an object responding to the space that surrounds it. It points out the contradiction between organic and austere form. In my work, I materialize abstract experiences through metonymically selected building elements related to the places in which I have these experiences. As an extraction of elements appearing in the architecture of the Southern Mediterranean, a form of ornament appears in the work, which is understood by a figurative comparison to the experience of travelling on holiday. Another element, representing a figurative experience of returning "to reality", are the lux spheres. Their character is linked to the architecture of Central Europe. I explore the relationship between the different types of buildings, which I then freely develop. My perception of reality enhances the recognition of the new with the already known. I let the objects represent and capture these two opposing perceptions with implications and emphasis on their differences. In this way, I come to find in my work a similarity between geometric austerity, which signifies perfectionism, and the intuitive unfolding of ornament, which inserts the theme of organicity into the object. An important aspect of the thesis is processuality. I understand my work as a border between conceptual and intuitive process.
Description
Citation
VOLKOVÁ, M. V procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
prof. akad. soch. Michal Gabriel (předseda) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) Mgr. Martin Dostál (člen) Mgr. Marika Svobodová (člen)
Date of acceptance
Defence
Na úvod obhajoby si studentka vyžádala přečtení posudků. Michal Gabriel čte posudek vedoucího, Erika Velická čte oponentský posudek. Studentka odpovídá na otázky k rozpravě a dále ve větším detailu představuje svůj projekt. Michal Gabriel následně otevírá diskuzi. Jan Ambrůz: „Jaký je rozdíl mezi prázdninami a dovolenou?“ Studentka vysvětluje svůj pohled na sémantickou diferenci obou pojmů. Ambrůz se dále táže, kde byla studentka na dovolené, ze které čerpá inspiraci, jeho dojem je, že se jednalo o jih Španělska. Studentka říká, že byla na Sardinii, kde by měly být podobně vlivy. Martin Dostál se ptá na název díla. Studentka říká, že název je „v procesu“. Dostál se ptá, zda prezentované dílo reprezentuje obdiv, nebo kritiku ornamentu? Studentka vysvětluje, že se jedná o obojí, nicméně zdůrazňuje, že kritika může být i pozitivní. Marika Svobodová má dotaz ohledně prostoru v návaznosti na bakalářskou prací – kde vidí studentka spojitost? Studentka vysvětluje vztah, kdy architektura degraduje a obrůstá rostlinami – zde vidí spojení mezi architekturou a organičností / ornamentem. Dostál komentuje, že se zde nejedná o kritiku modernismu, vysvětluje určité kroky, které by mohly vice souviset s místem instalace. Studentka reaguje věcně, doplňuje, že objekt dělala v interiéru fakulty; dále zdůrazňuje vztah své instalace a prostředí, kde se nachází. Diskuze je po absenci dalších dotazů ukončena.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO