Integrální kritéria kvality regulace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se věnuje posouzení kvality regulace pomocí integrálních kritérií. V první části se zabýváme teoretickým základem potřebným pro pochopení problematiky řešení. Zahrnuje popis regulačního obvodu, diferenciální rovnice v teorii přenosu, typy regulátorů a řešení otázky stability. Ve druhé části se seznamujeme s integrálními kritérii. Pomocí jejich plochy posuzujeme kvalitu regulace. Pro názornost jsou kritéria doplněna příklady, na kterých se ukážou jejich výhody a nevýhody.
This bachelor’s thesis deals with the assessment of the quality of regulation using integral criteria. In the first part we are interested in the basic theory of regulation needed to understand the problem. It includes a description of the control system, differential equations in the theory of transfer function, types of regulators and addresses the question of stability. In the second part the thesis introduces the integral criteria. Using their area, we assess the quality of regulation. For clarity, the criteria are supplemented by examples to show their advantages and disadvantages.
Description
Citation
GRUNA, J. Integrální kritéria kvality regulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen) Ing. Ivana Hromková, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student představil svou závěrečnou práci a seznámil komisi se svými výsledky. Poté úspěšně zodpověděl dotazy oponenta a doplňující dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO