Laboratorní přípravek pro měření sluchátek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí přípravku pro měření charakteristik sluchátek. Úvodem práce jsou popsány typy sluchátek, jejich rozdělení z hlediska konstrukce a jejich typické charakteristiky. Dále jsou uvedeny přípravky pro měření sluchátek popsané normami ČSN EN 60318 a jejich rozdělení z hlediska konstrukce a využití. V navazující části je navržen vlastní přípravek, který byl následně zhotoven za pomoci 3D tisku. V rámci práce je na tomto přípravku provedeno měření modulových kmitočtových charakteristik a vstupních impedancí různých sluchátek a ty jsou následně porovnány s měřením na profesionálních měřicích přípravcích. Závěrem práce je navržení laboratorní úlohy, která zahrnuje měření sluchátek pomocí tohoto přípravku.
This bachelor's thesis deals with the design and assembly of headphones test fixture. The introduction describes the types of headphones, their classification in terms of design and their typical specifications followed by a description of instruments for measuring headphones, defined by standards ČSN EN 60318 and their classification in terms of design and use. The following part is devoted to a design of a test fixture, which is subsequently put together using 3D printing. As part of the thesis, the measurement of frequency response and input impedances of various headphones is performed on the fixture. These are then compared with measurements on professional measuring devices. In the last part is described a laboratory task, which includes the measurement of headphones using this test fixture.
Description
Citation
HOLUB, K. Laboratorní přípravek pro měření sluchátek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
doc. Ing. MgA. Mgr. Dan Dlouhý, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Matouš Vrbík (člen) Ing. Daniel Kováč (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Jaký je průběh závislosti modulu průměrné akustické impedance lidského ucha na kmitočtu? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO