Systém první pomoci řízený počítačem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Lidský život je příliš vzácný na to, aby mohl být ztracen. Pravidla první pomoci nejsou složitá. Jedním ze základních prvků první pomoci je neodkladná resuscitace. K správnému provádění neodkladné kardiopulmonální resuscitace nestačí pouze teoretické znalosti, ale je potřeba mít i praktické zkušenosti. Ty se dají získat nácvikem na výukových resuscitačních modelech. Tato práce se zabývá návrhem systému pro vyhodnocování nácviku resuscitace, kde její úspěšnost je vyhodnocována počítačem. První část práce popisuje resuscitací dle doporučení Evropské rady pro resuscitaci z roku 2005, jejichž znalost je nutná pro návrh systému. V další části jsou pospány možnosti sledování správného postupu nácviku neodkladné resuscitace a nejčastější chyby, kterých se frekventanti při nácviku dopouštějí. Součástí práce je i přehled dostupných resuscitačních modelů. Poslední část je věnována vlastnímu návrhu hardwaru a softwaru systému pro vyhodnocování nácviku. Je zde použit resuscitační model AmbuMAN od firmy Ambu. Součástí je také test z první pomoci.
Human life is too precious to be lost. The rules of the first aid are not complicated. The knowledge of resuscitation is the basic principle of the first aid. You don't need only theoretical knowledge to do the right resuscitation. It is necessary to have a some practical experience. The experience of resuscitation is possible to get on a tutorial trainer manikin. This work considers a concept of system for analysing training of resuscitation by using computer. The first part of this thesis describes the right process of resuscitation by guidelines of European Resuscitation Council for Resuscitation 2005. The other part deals with possible ways of monitoring the correct procedure of instant resuscitation and the most common mistakes made by trainees during the training, are described in the following parts of this work. Component part of this thesis is summary of available resuscitation models. Last part is dedicated to the design of hardware and software for rating quality of resuscitation process. Resuscitation trainer manikin AmbuMAN from the company Ambu was also used. Among others contains "first aid" test as well.
Description
Citation
PŘÍHODA, V. Systém první pomoci řízený počítačem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Dvořák, CSc. (člen) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. (člen) Ing. Zenon Starčuk, CSc. (člen) MUDr. František Horálek (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Student odpověděl na otázku oponenta. Ing. Jiřík: Jak je kalibrován program vzhledem k použité figuríně. Student odpověděl. Ing. Dvořák: Lze změnit citlivost simulující tělesnou stavbu resuscitovaného. Student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO