Návrh investic do akcií světových tabákových společností pro doplnění portfolia ETF

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je věnována doporučení doplnění Exchange Traded Fund o akcie společností tabákového průmyslu. Kapitola teoretických východisek práce popisuje blíže ETF, investice a všechny druhy ukazatelů použité v analytické části. Analytická část postupuje od výběru společností, přes samotnou analýzu až k verifikaci společností. Ve vlastních návrzích jsou představeny doporučené společnosti, ale také předpokládaný vývoj odvětví a soudobá rizika investování do akcií.
The diploma thesis is dedicated to the recommendation of supplementing the Exchange Traded Fund with shares of tobacco industry companies. The chapter of the theoretical basis of the work describes in more detail ETFs, investments and all kinds of indicators used in the analytical part. The analytical part proceeds from the selection of companies, through the analysis itself, to the verification of companies. Recommended companies, as well as anticipated industry developments and current risks of investing in shares, are presented in our own proposals.
Description
Citation
OBŮRKA, J. Návrh investic do akcií světových tabákových společností pro doplnění portfolia ETF [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Otázky vedoucího práce - Plně zodpovězeno Otázky oponenta práce - Nejsou Doc. Zinecker - O jaké studie jste se opřel při stanovování strategického výhledu analyzovaného odvětví? - Plně zodpovězeno Doc. Bartes - Jak jste pracoval s váhami jednotlivých ukazatelů? - Plně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO