Podnikatelský záměr pro založení zdravého kavárenského podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se věnuje tématu podnikatelského plánu pro založení zdravého kavárenského podniku v obci Čejč. Tento plán je zpracován na teoretickém podkladu pomocí zvolených metod průzkumu trhu, finančního plánu či vyhodnocení investice, tedy celého projektu. Podnikatelský plán praktické části zahrnuje úvod do projektu, následuje marketingový průzkum včetně analýzy trhu, propracovaný finanční plán a jeho následné vyhodnocení finanční analýzou. Závěrem práce je shrnutí vyhodnocení celého projektu, zda bude vhodné projekt realizovat a jak bude úspěšný.
The bachelor thesis deals with the topic of a business plan for establishing a healthy café in the village Čejč. This plan is developed on a theoretical basis using selected methods of market research, financial plan or investment evaluation, consequently the whole project. The business plan of the practical part includes an introduction to the project, marketing research, including market analysis, a sophisticated financial plan and its subsequent evaluation by financial analysis. The conclusion is the evaluation of the whole project, whether it will be appropriate to implement the project and how successful it will be.
Description
Citation
FOJTÍKOVÁ, A. Podnikatelský záměr pro založení zdravého kavárenského podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: zodpovězeno Otázky komise: Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, Dis.: V rámci stanovení ceny uvádíte, že by neměla být marže vyšší než 40 %, z čeho tak soudíte? Podnikání je pouze kavárna? Je tam potenciál? Pokud by vláda schválila novelu o DPH a zavedla by 6 % na všechno, je to hrozba ve SWOT? V čem je tedy hrozba v legislativě? Proč je příležitost zvyšující se poptávka po zdravém životním stylu? Proč to máte jako příležitost? Proč uvádíte jinou cenu u kávovaru v rozvaze? - zopodvězeno doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.: Proč Vaše práce strukturou neodpovídá struktuře zadání? Spousta závěrů závisí na analýze obecného okolí, tu tam nevidím, proč tam není? (Typicky legislativa, socio-demografické faktory). Kde máte velikost trhu? Jak velký je tržní potenciál? Je v práci někde vyhodnocena velikost trhu? Na čem závisí hrozba vstupu nové konkurence? Co jsou bariéry vstupu obecně? Kde máte analyzovaný nárůst obyvatel v obci? - nezodpovězeno Jaké jsou legislativní podmínky na provozování kavárny? Je to restaurační provoz? Jaký je to typ živnosti? Máte kvalifikační předpoklady? K čemu je Porterova analýza? K čemu specificky? Co obecně ve SWOT jsou příležitosti a hrozby? Co je klidné prostředí na trhu? Brigádník bude zaměstnán jako co? Jakou formou? To v práci není specifikováno, že ne? Pokud bych vycházel z toho, že jej zaměstnáte jako číšníka, slyšela jste něco o minimálně zaručené mzdě? - částečně zodpovězeno Ing. Jan Pěta, Ph.D.: Jak stanovujete výsledek hospodaření, 216 tis. hrubé mzdy je za oba dva zaměstnance? Vy tam budete zadarmo? Z čeho teda budete žít? Jak jste stanovila hodnotu sociálního a zdravotního pojištění ve výsledovce? Jak budete odměňovat Vy? Máte jiný zdroj příjmu? - částečně zodpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO