Výroba krytu vysokotlakého hydraulického filtru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na řešení problematiky výroby vysokotlakého hydraulického filtru technologií protlačování za studena. Výchozím polotovarem je kalota z oceli C15R o průměru 104 mm a výšce 57,9 mm. Výrobní série předpokládá množství 30 000 ks za rok. S využitím poznatků z odborné literatury i praxe byla zhodnocena technologičnost výrobku a následně zvolen technologický postup. Ten předpokládá protlačování dílu ve dvou operacích s mezioperačním rekrystalizačním žíháním a s využitím povrchové úpravy fosfátováním a mýdlováním. Pro výrobu je navržen lis Eitel 1 250 s nominální tvářecí silou 12 500 kN. Konstrukční řešení tvářecích nástrojů zohledňuje tvar protlačku, technologické zásady i početně ověřenou bezpečnost. Materiálem průtlačnice a průtlačníku je rychlořezná nástrojová ocel 19 830. V případě vyhazovače se jedná o vysokolegovanou nástrojovou ocel 19 437. Technologický postup i výpočty sil jsou ověřeny simulací procesu tváření vytvořené v programu Simufact Forming.
The Bachelor’s thesis is focused on solving the problem of production of high-pressure hydraulic filter by cold extrusion technology. The initial semi-finished product is a C15R steel cap with a diameter of 104 mm and a height of 57.9 mm. The production series assumes a quantity of 30,000 pieces per year. The technologicality of the product evaluation was based on technical literature knowledge and professional experience. The technological process was chosen subsequently. This process counts with the extrusion in two operations with mid-operational recrystallization annealing and with the use of surface treatment by phosphating and soaping. An Eitel 1 250 press with a nominal forming force of 12 500 kN is designed for the production. The design of the forming tools takes into consideration the shape of the extrusion, technological principles and mathematically verified safety. The material of the die and punch is high-speed tool steel 19 830. The material of the ejector it is high-alloy tool steel 19 437. The technological process and force calculations are verified by simulation of the forming process created in the Simufact Forming program.
Description
Citation
PODLOUCKÝ, L. Výroba krytu vysokotlakého hydraulického filtru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (místopředseda) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Řiháček, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Císařová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Z jakého materiálu je vyrobena průtlačnice? (student otázku zodpověděl) 2. V kolika ks/rok se vyrábí uvažovaná součást? (student otázku zodpověděl) 3. Bylo by možné po konstrukční úpravě dílu změnit technologii výroby? (student otázku zodpověděl) 4. Jak by vypadala tažnice pro hluboké tažení bez přidržovače? (student otázku zodpověděl) 5. Jak byl proveden výpočet měrné přetvárné práce? (student otázku zodpověděl částečně) 6. Objasněte a popište výpočet poměrné deformace pro dopředné protlačování. (student otázku zodpověděl)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO