Algoritmus Vivaldi pro nalezení pozice stanice v Internetu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá využitím umělých souřadnicových systémů k lokalizaci stanice v síti Internet a predikci zpoždění mezi stanicemi. Jsou zde popsány a srovnány základní vlastnosti centralizovaných a decentralizovaných algoritmů umožňujících lokalizaci stanice v síti Internet a predikci RTT. Podrobněji jsou zde popsáni hlavní představitelé obou typů algoritmů jako GNP, IDMAPS, nebo Lighthouse. Hlavní část práce je zaměřena na seznámení s distribuovaným algoritmem Vivaldi. Je zde popsán základní princip tohoto algoritmu pro variantu s proměnným a konstantním časovým krokem využívající 2-rozměrný souřadnicový systém s třetím parametrem výškou. Dále je zde popsána implementace tohoto algoritmu v podobě knihovny Vivaldi-lib v prostředí programovacího jazyka JAVA. Součástí práce jsou i simulace chování tohoto algoritmu pro obě varianty provedené na umělých sítích a datech získaných z experimentální sítě PlanetLab pomocí vytvořeného simulačního programu VIVALDIMONITOR.
Diploma thesis deals with usage of artificial coordinate systems used for localization of a station on the internet and prediction of delay between the stations. There are described and compared basic properties of centralized and decentralized algorithms providing station localization on the internet and RTT prediction. More in depth are presented main representatives of both types of algorithms such as GNP, IDMAPS or Lighthouse. Central part of thesis is aimed at getting to know Vivaldi distributed algorithm. Basic principle of the algorithm for constant and variable time step, using two dimensional coordinate system with 3rd parameter height, is here outlined. Further more implementation of this algorithm as a library Vivaldi-lib in the environment of Java is implemented. Part of the thesis are simulations of behaviour of this algorithm for both variations realized on artificial networks and data obtained from PlanetLab experimental network, using simulation created program VIVALDIMONITOR.
Description
Citation
HANDL, T. Algoritmus Vivaldi pro nalezení pozice stanice v Internetu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Karel Němec, CSc. (předseda) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Jiří Přibil (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-10
Defence
Jaké jsou výhody algoritmu Vivaldi oproti jiným rozšířeným algoritmům?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO