Návrh řiditelných kmitočtových filtrů s moderními proudovými prvky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce pojednává zejména o aktivních prvcích zvaných vícevýstupový proudový sledovač, digitálně řízený zesilovač proudu a jejich použití v řiditelných kmitočtových filtrech. Tyto řiditelné kmitočtové filtry pracují v čistě proudovém módu. V první části této práce jsou představeny jednotlivé typy proudových aktivních prvků. Univerzální proudový konvejor, vícevýstupový proudový sledovač, digitálně řízený zesilovač proudu (UCC, MO-CF, DCCA). Ve druhé části této práce jsou představeny jednotlivé metody návrhu řiditelných kmitočtových filtrů. Speciální pozornost je věnována metodě návrhu pomocí autonomních obvodů, protože je jedna z nejpoužívanějších. V poslední části této práce jsou navrženy a počítačově simulovány jednotlivé multifunkční řiditelné kmitočtové filtry s již uvedenými proudovými aktivními prvky. Tyto filtry byly navrženy metodou autonomních obvodů nebo modifikací již známých obvodů. Funkce navržených filtrů byla ověřena počítačovou simulací. Program Snap3 byl použit pro symbolickou analýzu obvodu a program OrCad PSpice byl použit pro simulaci frekvenčních charakteristik multifunkčních kmitočtových filtrů.
This master´s thesis deals an active elements called digitally controlled current amplifier, multiple-output current follower and its usage in tunable frequency filters. These tunable frequency filters operate in a pure current mode. In the first part of this work are presented the different types of current active elements. Universal current conveyor, multiple-output current follower, digitally controlled current amplifier (UCC, MO-CF, DCCA). In the second part of this work are introduced particular methods of design tunable frequency filters. Special attention is given to using the design method of via autonomous circuits because it is one of the most. In the last part of this thesis are designed and computer-simulated individual multifunction tunable frequency filters with those already active yet elements. These filters were designed via autonomous circuits or modification of existing circuits. The functionality of the proposed filtres have been verified by computer simulation. Snap3 program was used for the symbolic analyse of circuit and OrCad PSpice program was used to simulate the characteristics of multifunction filters.
Description
Citation
STEJNÝ, J. Návrh řiditelných kmitočtových filtrů s moderními proudovými prvky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) Ing. Robert Vích, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Izabela Krbilová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Herman, CSc. (člen) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-09
Defence
- Uveďte a stručně popište model DCCA, který byl použit při simulacích a v práci není uveden. - Naznačte způsob realizace DCCA pomocí kombinací dalších netradičních aktivních prvků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO