Malý třífázový asynchronní motor

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Hlavním cílem této bakalářské práce je určení parametrů asynchronního motoru o výkonu 155 W. Pro určení parametrů motoru byly zvoleny tři způsoby. Analytický výpočet dle dostupné literatury, výpočet v programu RMxprt a laboratorní měření motoru. Pro lepší srovnání analytických výpočtů byly zvoleny dva literární zdroje, podle kterých byl proveden výpočet. V práci jsou uvedeny jednotlivé výpočty a hodnoty, které jimi byly získány. Je provedeno srovnání výsledků získaných jednotlivými způsoby.
The main object of this bachelor thesis is to determine the parameters of the induction motor with an output of 155 W. Three ways of obtaining the parameters were chosen. Analytical calculation according to available literature, calculation in RMxprt program and laboratory measurement of the motor. For a better comparison of analytical calculations, two literary sources were chosen according to which the calculation was performed. Individual calculations and values obtained by them are included in the thesis. A comparison of the results obtained by individual methods is performed.
Description
Citation
KLÍMA, P. Malý třífázový asynchronní motor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Ing. Jan Knobloch, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Student prezentoval svoji bakalářskou práci na téma „Malý třífázový asynchronní motor“. Student uvedl postup anglických výpočtů při tvorbě modelu. Uvedl výsledky v grafické formě, ve kterých porovnával simulované výsledky s naměřenými. Ke každému srovnání poukázal na možné důvody vzniklých odchylek modelu od měření. Student odpověděl na otázky oponenta. V diskuzi si student vedl dobře, byl schopen reagovat na otázky, z jeho výstupu bylo zřejmé, že si je vědom souvislostí týkajících se ztrát v elektrickém stroji.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO