Konstrukce modulu simulátoru pro analýzu tření a opotřebení zubů při čištění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem modulu pro tribologický simulátor Bruker UMT TriboLab, který bude využit při výzkumu v oblasti analýz opotřebení tvrdých zubních tkání a výplňových materiálů v důsledku čištění zubů. Cílem této práce byl návrh podmínek experimentu, konstrukce modulu, tvorba výkresové dokumentace, výroba a následná realizace validačního experimentu. Podmínky experimentu byly stanoveny na základě rešerše a k vytvoření optimálního konstrukčního řešení byly průběžně vyráběny prototypy pomocí metody 3D tisku. Nakonec byly na základě výkresové dokumentace vyrobeny dva upínače zubního kartáčku a dva upínače vzorku zubní výplně. Následnou montáží upínačů a realizací experimentu na tribometru byla ověřena jejich funkčnost, čímž je možné prohlásit všechny cíle za úspěšně splněné. Nyní tyto upínače budou součástí několika výzkumných úkolů v oblasti orální biotribologie.
This thesis focuses on the design of a module for the tribological simulator Bruker UMT TriboLab, which will be used in research in the field of analysis of wear of hard dental tissues and filling materials due to tooth cleaning. The aim of this work was the design of experimental conditions, module construction, creation of drawing documentation, production and subsequent implementation of a validation experiment. The conditions of the experiment were determined on the basis of research and to create an optimal design solution, prototypes were continuously produced using the 3D printing method. Finally, two toothbrush fixtures and two dental filling sample fixtures were made based on the drawing documentation. Subsequent assembly of the fixtures and the implementation of the experiment on the tribometer verified their functionality, which makes it possible to declare all the goals successfully met. Now these fixtures will be part of several research tasks in the field of oral biotribology.
Description
Citation
SNOPEK, L. Konstrukce modulu simulátoru pro analýzu tření a opotřebení zubů při čištění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Kubík, Ph.D. (člen) Ing. David Škaroupka, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-18
Defence
Student prezentoval výsledky své bakalářské práce a odpověděl na otázky oponenta: 1) Pri rozbore už existujúcich simulátorov uvádzate ako jednu z nevýhod absenciu možnosti náklonu zubnej kefky. Ako je táto vlastnosť zohľadnená vo Vašom riešení? - zodpovězeno 2) Vzorka vkladaná do drážky vo vnútornej vani má plochu 10x10 mm a výškou nepresahuje vnútornú plochu vane na ktorú sa aplikuje mazivo. Akým spôsobom zaručíte, že pri Vami stanovenej dráhe experimentu, taktiež 10 mm bude jediná trená plocha snímaná snímačom plocha vzorku a nie plocha vane? - zodpovězeno 3) Moderné smart zubné elektrické kefky sú vybavené tlakovým snímačom, vďaka ktorým Vás zubná kefka či jej aplikácia upozorní ak si na zuby moc tlačíte. Aká je hodnota avizovaného tlaku, resp. hodnota záťažovej sily? - zodpovězeno doc.Mazal - Jak se bude měřit součinitel tření na vzorku? - zodpovězeno Ing.Šperka - Co je primární opotřebení nebo tření? Jaké jsou materiály kontaktu, které způsobují opotřebení? Jak zajistíte, že abrazivní částice půjdou tam kam mají ve směsy umělích slin a pasty? - zodpovězeno doc. Mazal - Jak budete hodnotit opotřebení? - zodpovězeno doc.Vrbka - Za jakých podmínek se bude testovat? - zodpovězeno Ing. Škaroupka - V dosavadních pracích nebyla zohledněna teplota 37oC, myslíte si, že to bude výrazný rozdíl ve výsledcích? Teplota bude kolísat, myslíte si, že to bude mít vliv? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO