Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení vybraných ukazatelů firmy Slévárna Kuřim, a.s. pomocí statistických metod. Práce je rozdělena na tři hlavní části. Problematika časových řad, regresní analýzy a vybraných ukazatelů je objasněna v teoretické části. Praktická část se zabývá zpracováním jednotlivých ukazatelů za pomocí časových řad a regresní analýzy spojené s jejich budoucím vývojem. Poslední část obsahuje návrh řešení ke zlepšení situace v podniku.
This bachelor thesis is focused on assessing selected indicators of a company Slévárna Kuřim, a.s. by using statistical methods. The thesis is divided into three main parts. The issue of time series, regression analysis and selected indicators is illustrated in the theoretical part. The practical part deals with processing individual indicators by using time series and regression analysis connected to their future development. The last part includes suggestions to fulfil the situation in organization.
Description
Citation
MATLAS, M. Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (předseda) doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Dotaz oponenta student zodpověděl. Dotazy komise zodpovězeny. Ing. Dydowicz, Ph.D. - Znovupoužitelnost daného řešení i pro jiné druhy podniků. Sazby programátora.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO