Moduly pro úpravu signálu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací a praktickým měřením přesnosti převodníku teploty s galvanickým oddělením pro platinový snímač Pt 100. V její úvodní části jsou popsány typy čidel pro odporové měření teploty, jejich rozdělení a charakteristické vlastnosti, přičemž důraz je kladen na platinové odporové snímače teploty. Další část bakalářské práce popisuje způsoby zapojení platinového snímače do měřícího obvodu a vyhodnocení tohoto signálu. Jsou zde obsaženy možnosti dalšího zpracování měřeného signálu pomocí různých zapojení operačních zesilovačů nebo použitím specializovaných obvodů. Řeší se zde problémy při vyhodnocování signálů z platinového snímače, jako je kompenzace odporu přívodních vodičů a linearizace průběhu platinového čidla. Další kapitola nás seznámí s důvody galvanického oddělení v měřícím řetězci a jeho principem. Jsou zde uvedeny elektronické součástky a obvody, které zajišťují galvanické oddělení. Závěrečná část bakalářské práce je věnována praktickému návrhu obvodového řešení převodníku pro platinový snímač s galvanickým oddělením. Je zde popsán návrh zapojení vstupní části převodníku, možnost linearizace čidla Pt 100 a galvanické oddělení pomocí lineárního optočlenu. Převodník byl změřen za různých okolních teplot a výsledky měření byly zpracovány do tabulek a grafů, které jsou součástí přílohy bakalářské práce. Cíl bakalářské práce byl splněn, podařilo se realizovat převodník teploty dle zadání. Zhoršenou přesnost výstupního napětí, při teplotě vyšší nebo nižší než +20 °C, lze odstranit použitím rezistorů s nižším teplotním koeficientem v měřícím můstku.
This bachelor’s study focuses on design, realization and practical measurement of galvanic isolation temperature transmitter’s accuracy for the Pt 100 platinum resistance temperature detector. The beginning of the study describes the kinds of sensors for resistance temperature measurement, their division and charecteristics, whereby the stress is put on platinum resistance temperature detectors. The other part of this bachelor’s study depicts methods of connecting the platinum detector to a measuring circuit and evaluation of such a signal. It contains options of further processing of the measured signal using either various connections of operating amplifiers or specialised circuits. Issues with evaluation of the platinum detector’s signals as compensation of an input conductors‘ resistance and linearization of a platinum detector‘s course are solved. The following chapter introduces causes of galvanic isolation in a measurement chain and its principle. Electronic components and circuits that ensure the galvanic isolation are also discussed. The final part the this bachelor’s study is devoted to my practical proposal of a circuit solution for the platinum detector’s with galvanic isolation transmitter. It describes my proposed design of the transmitter’s input part, possibility of the Pt 100 detector’s linearization and galvanic isolation using a linear optocoupler. The transmitter was measured at several surrounding temperatures and the results were processed into tables and charts that are presented in an appendix to this study. This bachelor’s study goal was met as I have managed to produce the temperature transmitter according to the request. The worsened accuracy of the output voltage at temperatures lower or higher than +20°C can be eliminated by using resistors with lower temperature coefficient in a measurement bridge.
Description
Citation
ŠTREIT, Z. Moduly pro úpravu signálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Stanislav Ďaďo, DrSc. (předseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (člen) Ing. Jan Pásek, CSc. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
Bakalářská práce byla úspěšně obhájena. Všechny položené otázky oponenta a komise byly úspěšně zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO