Využití mikropreparativní izoelektrické fokusace při analýze biologických vzorků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá optimalizací a ověřením podmínek separace proteinů z biologického materiálu. K separaci je využívána nově se rozvíjející technika nazvaná mikropreparativní izoelektrická fokusace. Teoretická část popisuje obecnou analýzu biologického materiálu se zaměřením na proteiny, na nichž byla provedena optimalizace systému. Tato část diplomové práce současně blíže představuje tuto vyvíjenou metodu. Dále jsou zde popsány ostatní techniky využité ke kontrole účinnosti mikropreparativní izoelektrická fokusace. V experimentální části jsou popsány jednotlivé kroky optimalizace mikropreparativní izoelektrické fokusace. Hledání ideálního postupu separace bylo prováděno na samostatných standardních proteinech, následně na jejich směsi a poté byla optimalizace aplikována na reálný biologický vzorek. Účinnost mikropreparativní izoelektrické fokusace byla ověřena pomocí metod SDS-PAGE a MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie.
The aim of this Master Thesis is the optimization and verification of conditions of separation of proteins from biological materials. For the separation a developed technique called micropreparative isoelectric focusing is being used. The theoretical part describes analytical methods of biological materials with a focus on proteins which were used for the optimization of the developing system in general. This part of the Master Thesis also presents this method itself. Furthermore, basic characteristics of other techniques used to control the efficiency of the micropreparative isoelectric focusing are introduced. The experimental part depicts the individual steps of optimization of the micropreparative isoelectric focusing. The ideal separation procedure was firstly found out on the individual standard proteins, secondly on their mixture and lastly the optimised procedure was applied to a real biological sample. The efficiency of the micropreparative isoelectric focusing was verified by SDS-PAGE and MALDI-TOF mass spectrometry.
Description
Citation
VLČKOVÁ, Z. Využití mikropreparativní izoelektrické fokusace při analýze biologických vzorků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-05-31
Defence
1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Diviš: Konkrétní provedení metody ? prof. Márová: Optimální pH ? Množství vzorku ? doc. Španová: Příprava MO ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO