Předčištění dešťové vody před vtokem do zasakovací nádrže

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na téma předčištění dešťových vod před vtokem do zasakovací nádrže. V teoretické části se zabývá problematikou dešťových vod, jejich dělením a znečištěním a také technickým řešením hospodaření s dešťovou vodou. V rámci praktické části bylo provedeno testování vybraných uličních vpustí různých konstrukčních systémů v laboratoři VHO (vodní hospodářství obcí) a následně byly tyto vpusti vyhodnoceny dle různých kritérií - množství zachyceného materiálu, systém čištění vpustí a konstrukce filtru.
The diploma thesis is focused on the topic of pre-treatment of rainwater before entering the infiltration tank. The theoretical part deals with the issue of rainwater, their division and pollution, as well as technical solutions for rainwater management. In the practical part, testing of selected street drains of various construction systems in the laboratory of VHO (municipal water management) was performed and subsequently these drains were evaluated according to various criteria - the amount of captured material, drain cleaning system and filter construction.
Description
Citation
SPURNÝ, M. Předčištění dešťové vody před vtokem do zasakovací nádrže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Pollert ml., Ph.D. - předseda, Ing. Renata Biela, Ph.D. - místopředseda, David Fučík - tajemník, doc. Ing. Milan Látal, CSc. - člen, Ing. Jan Ručka, Ph.D. - člen, Ing. Miloš Kovář - člen,
Date of acceptance
2021-02-01
Defence
V úvodu obhajoby student přednesl hlavní teze diplomové práce. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Student zodpověděl připomínky obsažené v posudcích. Diskuze k diplomové práci se zaměřila na téma: Otázka: Co je nejdůležitější při výběru uličních vpustí při dodávce na prováděnou stavbu? Odpověď: Otázka: Proč je výhodnější, když má daná vpust vyšší kapacitu pro vnikající nečistoty? Odpověď: Otázka: Jak se navrhují uliční vpusti? Odpověď: Otázka: Jak zmíněná ČSN klasifikuje odpadní vody? Odpověď:
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO