Měřič odstupu signálu od šumu obrazových signálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi měření odstupu obrazového signálu od rušivého šumu pomocí metody, která je založena na přímém měření. V diplomové práci je zvolena nejvhodnější přímá metoda měření odstupu signálu od šumu, která spočívá v separaci signálu a šumu do dvou odlišných paralelních signálových větví, kde v jedné větvi je měřena velikost signálu a v druhé efektivní hodnota šumu. Dále práce obsahuje návrh detailního blokového schématu měřiče odstupu signálu od šumu obrazových signálů, které bylo navrhnuto na základě teoretických poznatků. Jednotlivé dílčí funkční bloky měřiče byly obvodově navrhnuty, zvoleny jednotlivé aktivní i pasivní součástky a byla popsána jejich funkce. U jednotlivých obvodově realizovaných dílčích bloků byly také provedeny simulace a zobrazeny vstupní a výstupní časové průběhy. V poslední časti diplomové práce bylo vytvořeno celkové zapojení navrhovaného měřiče a navrhnuta oboustranná deska plošného spoje. Tímto byly vytvořeny kompletní podklady pro realizaci. Pro řídící mikroprocesor byl vytvořen jednoduchý řídící program.
The diplomma thesis is dealing with possibilities of Signal to noise ratio measurement by method, which is based on direct measurement. It is chosen the most suitable method – signal and noise separation to two different parallel signal branches, where is measured signal strength in one branch and root mean square value in the other. The thesis is consisted of a concept of detail block scheme of Signal to noise ratio meter, which was designed in terms of theoretical knowledge. Particular functional blocks were circuit-designed, the active and passive parts were chosen and their function were described. There were made simulation and displayed input and output time flows. There is designed the whole connection of engineered Signal to noise ratio meter in the last part of my thesis. The double-sided board of printed circuit is contained too. It was created simple programme for supervisor micro-processor. Thereby were constructed complete bases for realization.
Description
Citation
ŠIMONÍK, P. Měřič odstupu signálu od šumu obrazových signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (předseda) prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Václav Říčný, CSc. (člen) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (člen) Ing. Roman Tkadlec, Ph.D. (člen) Ing. Josef Soldán, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO