Stanovení uhlíkové stopy různých technik zpracování odpadu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou zpracování odpadů, odpadového hospodářství a uhlíkovou stopou. Cílem práce je pochopit komplexní problematiku těchto odvětví a na základě provedené rešerše vytvořit návrh pro město Brno. První teoretická část se zabývá objasněním výhod oběhového hospodářství a analýzou odpadů v ČR. Další část vystihuje výhody a nevýhody uhlíkové stopy a je zde popsán její výpočet. Poslední dvě teoretické části rozebírají možnosti a metody zpracování odpadů jak konvenčními, tak moderními postupy. Poslední část této práce je návrhově výpočetní a zabývá se návrhem zpracování odpadů pro město Brno. Konkrétně práce řeší výhody a nevýhody mezi kompostováním a anaerobní digescí pro zpracování bioodpadu. Na základě výpočtů byl stanoven závěr o reálném využití těchto technologií.
This bachelor’s thesis focuses on the issue of waste treatment, waste management and carbon footprint. The aim of this thesis is to understand the complexity of these industries and propose a plan for the city of Brno based on the research done. The first theoretical part explains the benefits of circular economy and waste analysis in Czech Republic. The ensuing part describes the process of carbon footprint calculation and presents its advantages and disadvantages of carbon footprint. The two following theoretical sections discuss the methods and possibilities of waste treatment by conventional and modern methods. Last part of this thesis is a computational design and offers a waste processing proposal for the city of Brno. This thesis predominantly addresses the advantages and disadvantages of composting and anaerobic digestion for biowaste processing. A practical use of these technologies has been proposed based on the calculations.
Description
Citation
SUCHOMEL, O. Stanovení uhlíkové stopy různých technik zpracování odpadu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Milčák (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Student odprezentoval obsah své bakalářské práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. V průběhu obhajoby byly položeny tyto doplňující otázky: Jaké systémy se využívají při transformaci energie v spalovnách odpadů? Zodpovězené úplně. Jaké učinnosti energetické transformace dosahuje spalovna? Zodpovězené úplně. Jaké systémy energetických transformací ješte znáte? Zodpovězené částěčně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO