Detekce foton-upkonverzních nanočástic pomocí konvoluční sítě U-Net s využitím luminiscenční mikroskopie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá detekcí foton-upkonverzních nanočástic pomocí konvoluční sítě U-net s využitím epiluminiscenční mikroskopie. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky foton-upkonverzního jevu, popis a využití foton-upkonverzních nanočástic. Dále se práce věnuje problematice fungování základních a konvolučních neuronových sítí. V praktické části byly připraveny vzorky nanočástic s následným pořízením snímků epiluminiscenční mikroskopií. Byla navrhnuta konvoluční neuronová síť U-net, která dále sloužila k detekci nanočástic pomocí morfologické operace H-maxima. V závěru byl celý postup shrnut a statisticky vyhodnocen.
This bachelor thesis deals with the detection of photon-upconversion nanoparticles using the U-net convolutional neural network, by using epiluminescence microscopy. The theoretical part contains an introduction to the issue of photon-upconversion, description and use of photon-upconversion nanoparticles. Furthermore, the thesis deals with the functioning of basic and convolutional neural networks. In the practical part, we prepared samples of nanoparticles with subsequent acquisition of images by epiluminescence microscopy. The convolutional neural network U-net was designed, which further serves for the detection of nanoparticles bz using H-maxima morphological operations. In the end, everything was summarized and statistically evaluated..
Description
Citation
POLACHOVÁ, N. Detekce foton-upkonverzních nanočástic pomocí konvoluční sítě U-Net s využitím luminiscenční mikroskopie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Martin Černý, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radovan Smíšek (člen) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Smíšek položil otázku na autora nasnímaných dat. Na jakém množství dat proběhlo testování? Jak dlouho zabere nasnímání takovéhoto množství dat? Doc. Ing. Kolář, Ph.D. položil otázku na volbu dané metody a na bifrakční kroužky. Jak pro Vás byla náročná práce se sítí U-net? Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO