Modelování náhodné torze a její účinek ve spektrální analýze

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem betonové skeletové konstrukce na účinky seizmického zatížení. K výpočtu bude použitá zjednodušená metoda pomoci příčných sil uvedená v normě EN 1998-1:2004 – Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení. Výpočet bude proveden ručním výpočtem a výpočtový program RFEM. Těmito způsoby budou vypočítaná náhradní břemena a krouticí momenty působící na konstrukci a následně porovnány. Stěžejní částí bude zhodnocení účinků při náhodném rozložení hmoty, kterou udává norma, a námi zvolené rozložení hmoty, u které předpokládáme maximální deformace.
This bachelor thesis deals with the appraisal of concrete frame structures in seismic loadeffects. To calculate the simplified method will be used to support lateral forcesspecified in EN 1998-1:2004 - Design of structures for earthquake resistence. The calculation will be done by manual calculation and the calculation program RFEM. These alternative methods will be calculated loads and torques acting on the structure and subsequently compared. The main part of the bachelor's thesis is to evaluate the effects of the random distribution of mass,prescribed by the standard, and our chosen mass distribution, where we expect the maximum deformation.
Description
Citation
ŠULEROVÁ, Z. Modelování náhodné torze a její účinek ve spektrální analýze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO