Ozubené soukolí vyrobené 3D tiskem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V průběhu této práce je řešena problematika 3D tisku zaměřená na výrobu ozubených kol. Cílem je vytvořit ozubená soukolí na základě zkonstruovaných modelů ozubených kol pomocí technologie 3D tisku FDM. V teoretické části práce je popsána technologie 3D tisku včetně materiálů používaných pro tisk a vytipovaných technologií 3D tisku. Dále jsou v práci popsány parametry čelních ozubených kol a kuželových, protože jimi se praktická část zabývá. Praktická část práce se zaměřuje na výrobu ozubených soukolí od návrhu, konstrukce, přípravy výrobního procesu až po tisk prototypu a dokončovací úpravy prototypu.
In the course of this work, the issue of 3D printing focused on the production of gears is addressed. The goal is to create gears based on designed gear models using 3D FDM printing technology. The theoretical part of the work describes the technology of 3D printing, including materials used for printing and selected technologies of 3D printing. Furthermore, the parameters of spur and bevel gears are described in the work because the practical part deals with them. The practical part of the work focuses on the production of gears from design, construction, preparation of the production process to the printing of the prototype and finishing of the prototype.
Description
Citation
BĚLOTA, M. Ozubené soukolí vyrobené 3D tiskem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zbyněk Studený, Ph.D. (místopředseda) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Jan Sedláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Co víte o 3D tisku z kovových materiálů? zodpovězeno 2. Jak jste řešil postprocesing? zodpovězeno 3. Vliv postavení tištěných komponent na mechanické vlastnosti. zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO