MUZEUM TEXTILNÍHO PRŮMYSLU V BRNĚ

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na návrh revitalizace zchátralého areálu bývalé textilní továrny v Brně Obřanech. Areál se nachází v městské okrajové části, kde je situována hranice mezi územními čtvrtěmi Maloměřice a Obřany. Poloha areálu vytváří jedinečný strategický potenciál ve vytvoření užšího vztahu mezi centrální částí města a jeho periferií, který umožňuje penetraci městských aktivit do vzdálenějšího území. Cílem návrhu bylo podpoření vztahu ostrova a vodního elementu - řeky, který přináší jedinečnou kompozici pro tvorbu nového ústředního bodu městské části, jež v současnosti Obřany postrádají. Ústředním bodem projektu se stala podpora lokálního potenciálu rozšířením nabídky městských aktivit a rekreačních možností, včetně neopomenutelné úcty k průmyslovému dědictví, kterým se může Brno pyšnit. Při práci s návrhem na revitalizaci ostrova bylo třeba přistoupit k radikálnějšímu zásahu v podobě vyčištění ostrova od nevhodných, konstrukčně, staticky či architektonicky nevyhovujících budov a opětovně tak docílit zpřístupnění areálu široké veřejnosti. Stěžejním prvkem celého návrhu se proto stala budova bývalé přádelny, která je svou současnou polohou, vzhledem a památkovými kvalitami předurčena pro umístění hlavní a dominantní funkce, jež byla po předešlých analýzách a průzkumech přisouzena muzeu textilu. Jako protipól této výrazné objemové struktury byla navržena rozsáhlá volná a zatravněná plocha parku, která byla vyčištěna od bývalých nevyhovujících objektů. Zachované objekty bývalé textilní továrny byly naopak individuálně revitalizovány a navrženy s novými vhodnými funkcemi.
The diploma thesis is focused on the revitalization of the dilapidated area of the former textile factory in Brno, Obřany. Areal is located in the city's peripheral parts between Maloměřice and Obřany. The location of the areal creates a strategic potential for creating a closer relationship between the central part of the city and its peripheries which allows urban activities spread to the distant area. The main target of the paper was to promote the relationship between the island and the water element - the river which brings a unique composition for the creation of a new central point of the urban part, which in Obřany currently lacking. The main focus of the project was to support the local potential by expanding the range of urban activities and recreational opportunities with respect for industrial heritage of Brno. It was necessary to made a radical interventions for island revitalization. Cleaning the island from inappropriate, structural, statically or architecturally inadequate buildings and re-opening the space for public was needed. The former spinning factory was therefore a key element of the entire project. It is due to its monumental qualities predestined to place the main and dominant function which after a previous analysis and survey was allocated to the textile museum. As the opposite of this huge structure there were designed a free and grassy area of the park which has been cleaned from the old unsatisfactory objects. The preserved buildings of the former textile factories were individually revitalized and designed with new suitable functions.
Description
Citation
STŘEŠTÍKOVÁ, V. MUZEUM TEXTILNÍHO PRŮMYSLU V BRNĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. (člen) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) Ing. arch. Martin Šikula (člen) Ing. arch. Miloš Tabarka (člen)
Date of acceptance
2018-05-28
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO