Zabezpečená komunikace pro zařízení typu smartphone

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabýva návrhem způsobu zabezpečení komunikace pro mobilní zařízení typu smartphone. Rozebírá problematiku přenositelnosti aplikací mezi jednotlivými operačními systémy, rozdíly operačních systému a jejich společné znaky. Blíľe popisuje architekturu platformy Android a popisuje vrstvy systému. Dále vysvětluje základné způsoby zabezpečení, jak funguje moderní kryptografie a způsob jak je moľné ji aplikovat na mobilní platformu. Taktéľ popisuje některé moderní technologie, jakými jsou NFC (Near field communication) nebo Bluetooth a přibliľuje jejich základní architekturu a způsob jakým zapadají do konceptu aplikace. Tato práce dále popisuje návrh mobilní aplikace a koncept zabezpečení, který je následně implementovaný. V závěru jsou shrnuty dosaľené výsledky a případné moľnosti roząíření práce.
This master's thesis deals with application design and implementation of secured communication between smartphones. Analyses issues of cross-platform portability between operating systems, its differences and common features. It shows an overview of Android OS architecture and its individual layers. Thesis describes basic principles of secured communication in the modern cryptography and implementation of application for mobile platforms. Also shows an overview of modern mobile technologies such as NFC (Near Field Communication) and Bluetooth. This thesis reveals basic architecture and the way how it fits into concept of secured communication. It also describes the architecture of application and concept of secured communication, which is then implemented. In conclusion is summarization of achieved results and possible extensions of implemented application.
Description
Citation
BOCKO, D. Zabezpečená komunikace pro zařízení typu smartphone [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Bezpečnost informačních technologií
Comittee
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Proč aplikace v OS Android nemohou využít KeyStore démona pro ukládání veřejného klíče? Nestačí využít pouze veřejný klíč a pro privátní klíč ukládat např. nulové hodnoty?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO